logo

Dla pacjenta

Drukuj

Status ubezpieczenia w eWUŚ

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2013 roku, osoba ubezpieczona w NFZ może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ na trzy równorzędne sposoby

 • Na podstawie numeru PESEL za okazaniem dokumentu tożsamości: np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, legitymacji uczniowskiej - w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż..
 • Weryfikacja uprawnienia odbywa się w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy, z którego w województwie zachodniopomorskim korzystają wszyscy lekarze rodzinni, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, szpitale.
 • eWUŚ jest codziennie aktualizowany o dane otrzymywane m.in. z ZUS, KRUS i MSW. Przedstawia stan uprawnienia pacjenta w dniu, w którym dokonano weryfikacji.
 • Efektem weryfikacji danych w systemie e-WUŚ jest określenie statusu danej osoby i jej uprawnienia do świadczeń finansowanych przez NFZ
 • status „zielony” oznacza, że system potwierdza w danym dniu prawo pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ

 • status „czerwony” oznacza, że system nie potwierdza w danym dniu prawa pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ
  Status „czerwony” nie musi oznaczać, że dana osoba jest nieubezpieczona. Wskazuje, że system eWUŚ nie potwierdza uprawnienia
 • Papierowy dokument potwierdzający ubezpieczenie jest przydatny w sytuacji, gdy system eWUŚ nie potwierdza danego dnia prawa pacjenta do świadczeń lub gdy nie można skorzystać z systemu elektronicznej weryfikacji.
 • Składając pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń - wzory oświadczeń są do pobrania powyżej.
 • Oświadczenie składane jest w sytuacji braku potwierdzenia prawa do świadczeń w systemie eWUŚ oraz braku papierowego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
 • Oświadczenie składa ubezpieczony pacjent, a w przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny.
 • Wzory oświadczeń określił Minister Zdrowia mając na względzie zapewnienie czytelności oświadczeń. Są one załącznikami do rozporządzenia. Formularze oświadczeń powinny być w każdej placówce opieki zdrowotnej posiadającej umowę z NFZ. Można też samemu je wydrukować, a w razie potrzeby wypełnić i złożyć u świadczeniodawcy.

Zgodnie z przepisami osoba, która złoży oświadczenie pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia, chyba że w chwili składania oświadczenia działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że takie prawo posiada.

Uwaga:

W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń albo złożenia oświadczenia:

 • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej,
 • a jeśli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym: w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej

  pod rygorem
  obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń (art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Przez stan nagły (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego) należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Późniejsze przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenie oświadczenia, jednak w okresie nie dłuższym niż 1 rok, licząc od dnia upływu wyżej wymienionych terminów, nie może stanowić podstawy odmowy przez świadczeniodawcę zwolnienia świadczeniobiorcy z obowiązku poniesienia kosztów udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej albo zwrotu tych kosztów (art. 50, ust. 12).

Innymi słowy: pacjent nie zapłaci za gwarantowane świadczenie opieki zdrowotnej udzielone mu przez świadczeniodawcę mającego umowę z NFZ w danym zakresie, jeśli w ustawowym terminie dostarczy potwierdzenie, że w okresie udzielenia świadczenia był uprawniony do świadczeń finansowanych przez NFZ.
Pacjent, który poniósł koszty udzielonych mu świadczeń, po czym w ustawowym terminie dostarczył potwierdzenie, że w danym okresie był ubezpieczony/ uprawniony do świadczeń finansowanych przez NFZ, ma prawo otrzymać od świadczeniodawcy (związanego umową z NFZ) zwrot poniesionych kosztów.


Podstawy prawne

 


Komunikaty