logo

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Co to jest EKUZ

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

  • EKUZ to dowód ubezpieczenia w NFZ, stosowany w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
  • EKUZ wydawany przez NFZ to plastikowa karta, wielkości bankomatowej, bez zdjęcia
  • EKUZ wystawiany jest na każdego ubezpieczonego z osobna, także na dziecko
  • EKUZ jest bezpłatny

EKUZ uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej

  • osoby podróżujące (głównie) w celach turystycznych
  • w sytuacji nagłej
  • w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz przewidywany czas pobytu w kraju UE/EFTA
  • w placówkach mających umowę z tamtejszą kasą chorych (odpowiednikiem NFZ)
  • na zasadach obowiązujących w kraju pobytu

EKUZ wydawany jest na określony czas, osobom ubezpieczonym/uprawnionym*:

Terminy ważności karty różnią się w zależności od tytułu do ubezpieczenia osoby wnioskującej o jej wydanie i np. osoba pobierająca świadczenie emerytalne otrzyma kartę ważną 5 lat, osoba zatrudniona na umowę o pracę, pobierająca rentę, czy świadczenie przedemerytalne, otrzyma kartę ważną 18 miesięcy od daty wystawienia. Pełna informacja na temat ważności kart znajduje się tutaj:
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/informacje-ogolne

*Na mocy decyzji S 1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 roku, państwa członkowskie UE ustalają okresy ważności na jakie wydawane są karty EKUZ. W Polsce regulacje dotyczące okresów ważności EKUZ znajdują się w zarządzeniu Nr 111/2018/DWM Prezesa NFZ z dnia 19 października 2018 roku w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA oraz w procedurze wydawania EKUZ nr 2005/03/BWM/EKUZ/7.0, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2015 roku.