logo

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Wakacje za granicą. Poradnik 2017

04.07.2017

Co to jest EKUZ i do czego uprawnia

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania w zakresie niezbędnym ze świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie tymczasowego (najczęściej turystycznego)pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Dzięki EKUZ polski ubezpieczony uzyska za darmo świadczenia zdrowotne, które są bezpłatne dla osób ubezpieczonych w danym kraju. Korzystanie ze świadczeń w ramach koordynacji systemów odbywa się bowiem na zasadach obowiązujących w kraju, w którym przebywamy.
 • Jeśli jakieś świadczenie jest w danym kraju, w publicznym systemie, mimo ubezpieczenia, odpłatne  w części lub  w całości, polski ubezpieczony również za nie zapłaci i koszt ten nie będzie podlegać refundacji.
 • EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń w przychodniach i szpitalach, które mają umowę z publicznym ubezpieczycielem (kasą chorych, odpowiednikiem NFZ). 

Jak uzyskać EKUZ

Wniosek o EKUZ można wypełnić na miejscu, w NFZ. Można go także pobrać ze strony internetowej, wypełnić, a następnie złożyć w NFZ lub przesłać faksem/ pocztą tradycyjną/ mailem. O EKUZ można się starać także za pośrednictwem profilu zaufanego - otwórz link do strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji
                                
EKUZ jest bezpłatny, wydawany na pisemny wniosek, z reguły od ręki, na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. W przypadku uzasadnionej wątpliwości, co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnioskującej o EKUZ, Oddział NFZ jest uprawniony poprosić o aktualne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie (są nimi np. RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki).
Uwaga! Osoby powyżej 18 roku życia kontynuujące naukę i posiadające status członka rodziny muszą okazać  legitymację uczniowską lub studencką. '

Komu i na jak długo…

EKUZ wydawany jest osobom ubezpieczonym lub uprawnionym, najczęściej na okres od 2-12 miesięcy:

 • podróżującym w celach turystycznych
 • uczącym się/ studiującym w krajach UE/EFTA
 • oddelegowanym do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę (na podstawie formularza E-101/ A1 wystawionego przez ZUS na wniosek pracodawcy)
  Renciści otrzymują kartę na okres przyznanego świadczenia rentowego, natomiast emeryci - na 5 lat.

Dokąd zabrać EKUZ

Kraje należące do Unii Europejskiej (UE)

 • państwa „piętnastki": Hiszpania, Portugalia, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Austria, Włochy, Grecja, Dania ( z wyłączeniem Grenlandii i Wysp Faro), Szwecja, Finlandia, Irlandia, Wielka Brytania - w tym Gibraltar (z wyłączeniem Wysp Normandzkich, Jersey, Guersey, Harms, Jetou i Shark oraz Wyspy Mann)
  • terytoria francuskie: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St. Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska
  • terytoria portugalskie: Azory i Madera
  • terytoria hiszpańskie: Majorka i Wyspy Kanaryjskie
 • Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr - od 1.05.2004
 • Bułgaria, Rumunia - od 1.01.2007
 • Chorwacja - od 01.07.2013

Kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu  (EFTA)

 • Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein

Brak EKUZ, a certyfikat

W razie braku EKUZ (karta uległa zniszczeniu lub zagubieniu), gdy pacjent wymaga kosztownych świadczeń na skutek nagłej choroby lub urazu, Oddział NFZ może wystawić certyfikat zastępujący EKUZ. Wniosek o certyfikat należy złożyć w każdy dostępny sposób (patrz Kontakt). Pomocny formularz można pobrać ze strony internetowej ZOW NFZ: www.nfz-szczecin.pl/ Podstawy prawne/ Formularze. O certyfikat występują do NFZ także służby socjalne szpitala, szczególnie w sytuacji, gdy nawiązanie kontaktu z pacjentem jest utrudnione lub niemożliwe.

Brak EKUZ, a zwrot kosztów

Brak EKUZ i certyfikatu zastępującego kartę, może oznaczać konieczność zapłacenia za świadczenie z własnej kieszeni. Oryginały faktur są podstawą wystąpienia o zwrot kosztów podlegających refundacji:  do publicznego ubezpieczyciela, jeszcze podczas pobytu  w danym kraju, lub do Oddziału NFZ, po powrocie do Polski.
Formularz wniosku o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim UE lub EFTA  znajduje się na stronie internetowej ZOW NFZ, w zakładce Podstawy prawne/ Formularze
Brak EKUZ może też oznaczać, że przychodnia  lub szpital wystawią pacjentowi rachunek, jakby leczył się prywatnie, a zatem według droższego cennika. Tymczasem należna refundacja będzie uwzględniać wysokość kosztów ponoszonych za dane świadczenie, w danym kraju, przez publicznego ubezpieczyciela.

EKUZ to nie wszystko. Polisa też się przyda!

W większości krajów europejskich do świadczeń opieki zdrowotnej, mimo podlegania ubezpieczeniu w publicznym systemie, trzeba dopłacić - czasem stałe kwoty, czasem określony procent całkowitych kosztów leczenia. Niektóre świadczenia są w całości odpłatne.  
W związku z powyższym przed wyjazdem z Polski zaleca się wykupienie komercyjnej, prywatnej polisy chroniącej przed kosztami tych świadczeń, które w danym kraju dla osób ubezpieczonych nie są bezpłatne, lub za które w jakiejś części lub w całości trzeba zapłacić z własnej kieszeni, a koszt ten nie podlega refundacji.
Do świadczeń odpłatnych w części lub w całości mogą należeć np.:

 • transport sanitarny, w tym powrotny do kraju, po zakończeniu niezbędnego leczenia - gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na przewiezienie go do Polski zwykłym środkiem transportu
 • świadczenia stomatologiczne
 • leczenie następstw urazów podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 • ratownictwo górskie i transport górski

Transport sanitarny i ratownictwo medyczne na terenie danego kraju mogą podlegać współpłaceniu przez pacjenta, w zależności od kraju pobytu, zgodnie z ustawodawstwem tego kraju.

 • Na przykład w Szwajcarii pacjent dopłaca do tego świadczenia 50%, a ponadto obowiązuje limit pokrycia kosztów transportu sanitarnego z powszechnego ubezpieczenia do 500 CHF rocznie (500 franków szwajcarskich to ok. 2 tys. zł).
 • W niektórych krajach najpierw trzeba za świadczenie zapłacić w całości, mimo posiadania ubezpieczenia, a następnie ubiegać się o refundację w należnej wysokości (refundacja może dotyczyć tylko części kosztów).

Polisa przydaje się także w regionach typowo turystycznych: na wybrzeżu Włoch, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji. Dostęp do publicznych placówek może być tutaj ograniczony.  
W niektórych krajach udzielenie konsultacji lub przeprowadzenie nawet niezbędnej operacji przez ordynatora, nie jest dla ubezpieczonego pacjenta bezpłatne
W każdym kraju obowiązuje inny system opieki zdrowotnej; podstawowe zasady są opisane na stronach internetowych NFZ. Przed wyjazdem należy się  z nimi choć pobieżnie zapoznać.   

Pracujesz za granicą? EKUZ nie działa!

Osoba wykonująca pracę w krajach UE lub EFTA, w tym pracę sezonową, traci prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie EKUZ!  EKUZ uprawnia do świadczeń tylko w drodze do kraju pobytu lub do dnia podjęcia tam pracy! W razie nieuprawnionego posłużenia się EKUZ i otrzymania na tej podstawie świadczeń opieki zdrowotnej, należy się liczyć z koniecznością zwrócenia NFZ poniesionych przez Fundusz kosztów leczenia.  

Poza UE/EFTA – polisa!

Prawo do opieki zdrowotnej w ramach koordynacji podróżuje z nami tylko po krajach UE/ EFTA. Jeśli  planujemy dalsze podróże, powinniśmy wykupić przed wyjazdem prywatną polisę, która zabezpieczy nas przed kosztami: do uzgodnionej w polisie wysokości lub przed kosztami konkretnych zakresów świadczeń (obejmujących np. leczenie szpitalne) Należy się upewnić, czy polisa pokrywa również koszty transportu medycznego, w tym lotniczego - w razie konieczności przetransportowania pacjenta do Polski.  

Kontakt

Infolinia ZOW NFZ oraz całodobowa informacja dla Pacjentów 801 00 22 72 - dla telefonów stacjonarnych 91 881 99 72 - dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy
Bezpłatna infolinia 800 804 016 Gdzie się leczyć, kolejka medyczna - dostępna w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, w środy 8-18

Obsługa spraw przez pracowników OW
tel. 91 425 11 50 Ubezpieczenie w NFZ, EKUZ, ZIP; e-mail: ekuz@nfz-szczecin.pl
tel. 91 425 10 13 Formularze oraz sprawy w ramach UE i EFTA
tel. 91 425 11 85 Dyrektywa transgraniczna, zasady; e-mail: dyrektywa-pytania@nfz-szczecin.pl 
tel. 91 425 10 99 Recepty transgraniczne; e-mail:dyrektywa-leki@nfz-szczecin.pl  
tel. 91 425 11 91 Zwrot kosztów leczenia za granicą, e-mail: dyrektywa-zwrot@nfz-szczecin.pl 
tel. 91 425 11 84 Sprawy ewidencji ubezpieczonych (kierownik Sekcji)
tel. 91 425 11 88 Kancelaria, fax

Siedziba ZOW NFZ 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, e-mail: sekretariat@nfz-szczecin.pl 
Delegatura 75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7 (pomieszczenia na parterze) tel. 94 346 52 27, 346 52 28, 346 36 60; faks 94 341 54 22; e-mail: koszalin@nfz-szczecin.pl
Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Pyrzycach 74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4 (siedziba starostwa) tel. 91 39 11 700, faks 91 39 50 259; e-mail: poupyrzyce@nfz-szczecin.pl 

Wszystkie aktualności