logo

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Wakacje w kraju. Poradnik 2017

04.07.2017

Aktualizacja 19.10.2017

Pacjent ma prawo korzystać z opieki zdrowotnej na terenie całego kraju, na zasadach wynikających z przepisów, w placówkach, które mają umowę na dany zakres świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Podstawowa opieka zdrowotna

 • Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza POZ, pielęgniarki i położnej POZ) tylko w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
 • Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej czynne są w dni powszednie w godz. 8-18.
  Po godzinie 18.00, a w dni wolne od pracy przez całą dobę, sprawowana jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

 • W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania tej opieki, np. tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki POZ złożył swoją deklarację.
 • Dyżurujący lekarz przyjmuje na miejscu w poradni/przychodni; może też udzielać porad telefonicznie. W wyjątkowych, medycznie uzasadnionych przypadkach, lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do miejsca jego pobytu.
 • Z nocnej i świątecznej pomocy POZ można korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy:
  • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Przykładowe sytuacje korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Zobacz miejsca udzielania świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Recepty i leki w chorobach przewlekłych

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe powinny się zaopatrzyć przed wyjazdem w odpowiednią ilość leków lub zabrać ze sobą recepty z oznaczonym na recepcie przez lekarza terminem realizacji recepty (od danego dnia)
•    Pacjent może otrzymać na receptę ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.
•    Lekarz może wystawić do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni.
•    Na jednej recepcie można przepisać podwójną ilość leku recepturowego
•    W przypadku recept, na których przepisano lek recepturowy w postaci maści, kremu, mazidła, pasty albo żelu do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego. Pacjent może otrzymać do 16 recept niezbędnych do stosowania przez okres nieprzekraczający maksymalnie łącznie 120 dni stosowania

Obowiązujące terminy ważności recept refundowanych

 • Recepta jest ważna do 30 dni od daty jej wystawienia lub od wskazanej na recepcie daty realizacji (zobacz informacje powyżej);
 • wyjątkiem są recepty na antybiotyki (do stosowania wewnętrznego i pozajelitowego) - ważne do 7 dni od daty wystawienia recepty

Pogotowie stomatologiczne

Stomatologiczna pomoc doraźna na terenie województwa zachodniopomorskiego: Szczecin, Przychodnia Portowa, ul. Energetyków 2, 91 441 21 65.
Pogotowie stomatologiczne udziela świadczeń w dni powszednie w godz. 19.00 - 7.00, a w dni wolne od pracy - całodobowo.  Katalog świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej obejmuje tylko niezbędne świadczenia, np.

 • znieczulenie miejscowe powierzchniowe, miejscowe nasiękowe, przewodowe wewnątrzustne - w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi
 • badanie żywotności zęba
 • wykonanie rtg zdjęcia wewnątrzustnego w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi
 • opatrunek leczniczy w zębie mlecznym i stałym
 • trepanacja i dewitalizacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • czasowe wypełnienie kanału
 • płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
 • usunięcie zęba jednokorzeniowego, wielokorzeniowego, chirurgiczne usunięcie zęba chirurgiczne zaopatrzenie małej rany, założenie szwu
 • założenie opatrunku chirurgicznego
 • nacięcie ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
 • tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 • repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

Stan nagły

Przez stan nagły (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego) należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Świadczenia w stanach nagłych udzielane są bez skierowania w czynnych całą dobę izbach przyjęć (IP) i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR).
W stanach nagłych opieka zdrowotna udzielana jest bez skierowania. Udziela się jej również w sytuacji braku potwierdzenia prawa do świadczeń - pacjent powinien je potwierdzić w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym, inaczej zostanie obciążony kosztami leczenia.

Zobacz izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe

Pogotowie ratunkowe (999 lub 112)

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia należy wezwać pogotowie ratunkowe! W oczekiwaniu na przyjazd karetki należy stosować zalecenia dyspozytora w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.
Do sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu należą m.in.: utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki; nagły ostry ból w klatce piersiowej; zaburzenia rytmu serca; nasilona duszność; nagły ostry ból brzucha; uporczywe wymioty; gwałtownie postępujący poród; ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia; udar cieplny, wyziębienie organizmu; porażenie prądem; podtopienie lub utoniecie; agresja spowodowana chorobą psychiczną; dokonana próba samobójcza; upadek z dużej wysokości; rozległa rana, będąca efektem urazu; uraz kończyny dolnej uniemożliwiający samodzielne poruszanie się.

e-WUŚ. Potwierdzanie  prawa do  świadczeń

Osoba ubezpieczona w NFZ lub uprawniona może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ na podstawie:

 • numeru PESEL, za okazaniem dokumentu tożsamości: np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, a w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż. - legitymacji uczniowskiej;
 • okazując jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, np. legitymację ubezpieczeniową, dolny odcinek druku RMUA lub zaświadczenie od pracodawcy
 • składając pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń – formularze znajdują się u świadczeniodawców

W stanach nagłych lub gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, opieka zdrowotna udzielana jest mimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń. Osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana do przedstawienia dowodu ubezpieczenia lub złożenia oświadczenia:
•    w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej
•    w terminie 7 dni od dnia zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym
- pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń (art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Uczniowie, studenci, absolwenci

           Prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej zachowują osoby, które ukończyły szkołę:

 • ponadgimnazjalną - w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów; okres 6 miesięcy należy liczyć od dnia zakończenia kształcenia, tj.: w przypadku osób zdających maturę - od daty wskazanej na świadectwie maturalnym; w przypadku absolwentów niezdających matury - od daty wskazanej na świadectwie ukończenia szkoły
 • wyższą - w okresie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.

  Legitymacja uczniowska, studencka, doktorancka
 • Osoby uczące się lub studiujące, między 18. a 26. rokiem życia, korzystając ze świadczeń opieki zdrowotnej powinny okazywać dokument potwierdzający fakt pobierania nauki - legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.
  Studenci po ukończeniu 26. roku życia - okazują zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymację studencką lub doktorancka.

Kontakt  

Infolinia ZOW NFZ oraz całodobowa informacja dla Pacjentów
801 00 22 72 - dla telefonów stacjonarnych
91 881 99 72 - dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy
Bezpłatna infolinia
800 804 016 Gdzie się leczyć, kolejka medyczna
- dostępna w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, w środy 8-18
Obsługa spraw przez pracowników OW
tel. 91 425 11 50 Ubezpieczenie w NFZ, EKUZ, ZIP; e-mail: ekuz@nfz-szczecin.pl
tel. 91 425 11 51 Leczenie uzdrowiskowe; e-mail: uzdrowiska@nfz-szczecin.pl
tel. 91 425 11 52 Potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne; e-mail: przedmioty@nfz-szczecin.pl
tel. 91 425 10 50 Skargi i wnioski; e-mail: skargi.wnioski@nfz-szczecin.pl                                        
tel. 91 425 10 13 Formularze oraz sprawy w ramach UE i EFTA
tel. 91 425 11 34 Recepty refundowane
tel. 91 425 11 85 Dyrektywa transgraniczna, zasady; e-mail: dyrektywa-pytania@nfz-szczecin.pl
tel. 91 425 10 99 Recepty transgraniczne; e-mail:dyrektywa-leki@nfz-szczecin.pl
tel. 91 425 11 91 Zwrot kosztów leczenia za granicą, e-mail: dyrektywa-zwrot@nfz-szczecin.pl
tel. 91 425 11 84 Sprawy ewidencji ubezpieczonych (kierownik Sekcji)
tel. 91 425 11 37 Sprawy postępowań administracyjnych (kierownik sekcji)
tel. 91 425 11 88 Kancelaria, fax  
Siedziba ZOW NFZ
71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, e-mail: sekretariat@nfz-szczecin.pl
Delegatura
75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7 (pomieszczenia na parterze)
tel. 94 346 52 27, 346 52 28, 346 36 60; faks 94 341 54 22; e-mail: koszalin@nfz-szczecin.pl
Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4 (siedziba starostwa)
tel. 91 39 11 700, faks 91 39 50 259; e-mail: poupyrzyce@nfz-szczecin.pl

Wszystkie aktualności