logo

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Dziecko na wakacjach. Poradnik 2017

23.06.2017

Aktualizacja 20.06.2018

Wakacje to czas aktywności na świeżym powietrzu: w lesie, ogrodzie, parku. Wszędzie pojawia się zagrożenie ukąszeniem przez kleszcza. Ponieważ ukłucie, z powodu właściwości znieczulających śliny kleszczy, jest nieodczuwalne, bardzo ważne jest, aby podejmować właściwe działania profilaktyczne. Główny Inspektor Sanitarny przygotował krótki film, który w prosty sposób pokazuje, co należy, a czego nie wolno robić, w przypadku ukąszenia.  

Dziecko u lekarza

Świadczenie zdrowotne udzielane są dzieciom za zgodą i w obecności opiekuna prawnego, którym jest najczęściej rodzic. Opiekę nad dzieckiem może sprawować także inna osoba – jest to opiekun faktyczny.

 • Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, opiekun faktyczny to osoba, która bez obowiązku ustawowego sprawuje stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny, takiej opieki wymaga.
 • W przypadku dziecka opiekunem faktycznym może być osoba bliska (np. krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej); może nim być także organizator wypoczynku lub wychowawca na kolonii/ obozie.
 • Opiekun faktyczny, w razie choroby dziecka, w miejscu udzielania świadczeń (w przychodni lub szpitalu) składa oświadczenie, że sprawuje nad dzieckiem faktyczną opiekę i wyraża zgodę na tzw. zwykłe badanie dziecka. Polega ono na oględzinach ciała, badaniu fizykalnym (palpacyjnym) i osłuchaniu dziecka. Mogą to być również rutynowe badania diagnostyczne, których wykonanie nie jest związane z ryzykiem.    
 • W sytuacji nagłej, gdy stan zdrowia dziecka wymaga poważniejszych czynności medycznych, np. przeprowadzenia zabiegu, w tym stomatologicznego, lekarz podejmuje próbę skontaktowania się z opiekunem prawnym dziecka, aby uzyskać zgodę na wykonanie zabiegu/ przeprowadzenie operacji. Jeśli próba okaże się nieskuteczna, a stan zdrowia dziecka wymaga pilnej interwencji medycznej, lekarz podejmuje decyzję mającą na celu ratowanie zdrowia/ życia dziecka.
 • Jeśli świadczenie, bez uszczerbku dla zdrowia dziecka, może być udzielone w terminie późniejszym, a próby skontaktowania się z  opiekunem prawnym są nieskuteczne, lekarz występuje o zgodę na udzielenie świadczenia do sądu opiekuńczego. Opiekun faktyczny ma prawo wyrazić przed sądem opinię, którą sąd bierze pod uwagę.
 • W szczególnych przypadkach, gdy dziecko cierpiące na chorobę przewlekłą przez dłuższy czas będzie pozostawać pod opieką opiekuna faktycznego, opiekun prawny wskazuje go imiennie w pisemnym oświadczeniu. Jest ono podstawą do podejmowania decyzji dotyczących udzielenia dziecku świadczenia medycznego w zakresie niezbędnym, w czasie gdy będzie ono pozostawać pod opieką opiekuna faktycznego i za jego zgodą.
 • W przypadku planowych operacji zawsze wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna prawnego, gdyż oświadczenie opiekuna faktycznego jest niewystarczające.
 • Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo wyrazić zgodę lub sprzeciw na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.

Dziecko jedzie na kolonie lub obóz

Kwalifikacja dziecka do udziału w czynnym wypoczynku nie wymaga poświadczenia przez lekarza. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary), a także informacje o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku) lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień (tężec, błonica, dur) potwierdzają rodzice dziecka. Tę kwestię regulują przepisy rozporządzenia ministra edukacji w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.  
Do udziału w  wypoczynku o podwyższonym ryzyku zdrowotnym, np. na obóz sportowy, dziecko powinno być kwalifikowane przez lekarza medycyny sportowej.  

Dziecko poza miejscem zamieszkania

Dziecko korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach ogólnych. W razie nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub urazu, opiekun powinien zapewnić dziecku jak najszybszy dostęp do właściwych świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych odpowiednio do stanu zdrowia dziecka:

 • w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), czynnych w dni powszednie, w godz. między 8-18
 • w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, funkcjonujących w dni powszednie w godzinach od 18-8 rano, a w dni wolne od pracy - całodobowo
 • w czynnych w dni powszednie poradniach specjalistycznych - jeśli dziecko wymaga pilnej interwencji medycznej (w sytuacji nagłej, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są bez skierowania)
 • w czynnych przez całą dobę izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych
 • w razie bólu zęba: w gabinetach stomatologicznych czynnych w dni powszednie zgodnie z harmonogramem pracy lub w tzw. pogotowiu stomatologicznym, czynnym w dni powszednie w godz. 19.00-7.00, a w dni wolne od pracy - całodobowo

Lekarz w przychodni dyżurnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może skorzystać z pomocy w dowolnym punkcie sprawowania tej opieki, np. tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki POZ złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz przyjmuje na miejscu w poradni (ambulatorium); może też udzielać porad telefonicznie. W wyjątkowych, medycznie uzasadnionych przypadkach, lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do miejsca jego pobytu.

Pogotowie stomatologiczne

Miejsce udzielania świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej -  otwórz link do informacji
Pogotowie stomatologiczne udziela świadczeń w dni powszednie w godz. 19.00 - 7.00, a w dni wolne od pracy - całodobowo.

Katalog świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej obejmuje tylko niezbędne świadczenia, np.: znieczulenie miejscowe powierzchniowe, miejscowe nasiękowe, przewodowe wewnątrzustne - w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi; badanie żywotności zęba; wykonanie rtg zdjęcia wewnątrzustnego w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi; opatrunek leczniczy w zębie mlecznym i stałym; trepanacja i dewitalizacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem; czasowe wypełnienie kanału; płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku; unieruchomienie zębów ligaturą drucianą; usunięcie zęba jednokorzeniowego, wielokorzeniowego, chirurgiczne usunięcie zęba chirurgiczne zaopatrzenie małej rany, założenie szwu; założenie opatrunku chirurgicznego; nacięcie ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem; tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk; repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy.

Izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe

Świadczenia w stanach nagłych udzielane są bez skierowania w czynnych całą dobę izbach przyjęć (IP) i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR).
W stanach nagłych każdy lekarz, w tym lekarz niebędący specjalistą dziecięcym, ma obowiązek udzielić dziecku niezbędnej i dostępnej w danych warunkach pomocy uzasadnionej stanem zdrowia dziecka. To lekarz decyduje o dalszym postępowaniu medycznym wobec dziecka.
Jeśli stan dziecka nie zagraża jego zdrowiu lub życiu, jednak dziecko  wymaga planowego leczenia, lekarz  izby przyjęć wystawia skierowanie do poradni specjalistycznej lub do oddziału szpitalnego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie.
W razie konieczności zapewnia także transport sanitarny do innego miejsca udzielania świadczeń; jeśli takiej konieczności nie ma, obowiązek ten spoczywa na rodzicu/ opiekunie faktycznym dziecka.  
Powyższe nie stoi w sprzeczności z zaleceniami konsultantów i obowiązującymi przepisami, by planowe leczenie dzieci, ze względu na ich zdrowie i możliwą do uzyskania maksymalną jakość świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwo, realizowane było, o ile to tylko możliwe, przez podmioty specjalizujące się w leczeniu dzieci.

Leczenie szpitalne dzieci

Uwaga! W izbach przyjęć (IP) i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) udzielane są świadczenia w trybie nagłym, całodobowo i bez wymaganego skierowania. Natomiast w oddziałach szpitalnych udzielne są świadczenia:

 • w trybie planowym, na podstawie skierowania
 • lub w trybie pilnym - po zakwalifikowaniu przez lekarza dyżurnego izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego, jako kontynuacja świadczenia udzielonego w IP lub SOR.

Dzieci uzyskują świadczenia planowe w oddziałach dziecięcych. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na brak oddziału o profilu dziecięcym, dziecko może być przyjęte do leczenia w innych oddziałach szpitalnych.

Otwórz link do wykazu szpitalnych oddziałów dziecięcych

Pogotowie ratunkowe (999 lub 112)

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, należy wezwać pogotowie ratunkowe! W oczekiwaniu na przyjazd karetki należy stosować zalecenia dyspozytora w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.
Do sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu należą m.in.: utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki; nagły ostry ból w klatce piersiowej; zaburzenia rytmu serca; nasilona duszność; nagły ostry ból brzucha; uporczywe wymioty; gwałtownie postępujący poród; ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia; udar cieplny, wyziębienie organizmu; porażenie prądem; podtopienie lub utoniecie; agresja spowodowana chorobą psychiczną; dokonana próba samobójcza; upadek z dużej wysokości; rozległa rana, będąca efektem urazu; uraz kończyny dolnej uniemożliwiający samodzielne poruszanie się.

Kontakt 

Całodobowa Informacja dla Pacjentów
801 00 22 72 - dla telefonów stacjonarnych  
91 881 99 72 - dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy   

Bezpłatna infolinia czynna w dni i godzinach pracy ZOW NFZ
800 804 016 - Gdzie się leczyć, kolejka medyczna, pakiet onkologiczny
- dostępna w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, w środy 8-18

Obsługa spraw przez pracowników OW

Zachodniopomorski Oddział NFZ

 • Siedziba ZOW NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, faks 91 425 11 88; e-mail: sekretariat@nfz-szczecin.pl
 • Delegatura ZOW NFZ, 75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7; tel. 94 346 52 27, 346 52 28, 346 36 60; faks 94 341 54 22; e-mail: koszalin@nfz-szczecin.pl
 • Punkt Obsługi Ubezpieczonych ZOW NFZ w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4 (siedziba starostwa) tel. 91 39 11 700, faks 91 39 50 259; e-mail: poupyrzyce@nfz-szczecin.pl
Wszystkie aktualności