logo

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie

28.01.2016

Ustawa zdrowotna. Prawo do orzeczeń i zaświadczeń lekarskich

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*, świadczeniobiorca ma prawo otrzymać orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie, jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także, jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (wynika to z art. 16.1 ustawy).

Nie każde orzeczenie lub zaświadczenie i nie każdy lekarz może wystawić. Związane jest to z kompetencjami, zakresem sprawowanej opieki i dostępem do dokumentacji medycznej.

W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do zaświadczenia, które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie przeprowadzonego osobiście badania. Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy lub kontynuowania nauki lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi.
W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent nie uzyska zatem np. zaświadczenia związanego z rehabilitacją, ale ma prawo do zaświadczenia, że nie jest zdolny do pracy lub kontynuowania nauki lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, o ile lekarz taką niezdolność stwierdzi.
Lekarzowi punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lub izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego nie wolno odsyłać pacjenta po takie zaświadczenie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa **(art. 55) orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny następuje po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny; jest dokumentowane w dokumentacji medycznej na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta***

Biuro prasowe ZOW NFZ

Podstawy prawne

 

Wszystkie aktualności