logo

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Opieka zdrowotna dla dzieci

10.02.2017
Aktualizacja 17.01.2018

Dziecko u lekarza

 • Osobom nieletnim do 18 roku życia świadczenia zdrowotne udzielane są za zgodą i w obecności rodzica/ opiekuna prawnego.
 • Opiekę nad dzieckiem może sprawować także opiekun faktyczny. W przypadku dziecka opiekunem faktycznym może być członek rodziny lub inna osoba dorosła, a także organizator wypoczynku lub wychowawca na kolonii/ obozie. Opiekun faktyczny może wyrazić zgodę na tzw. zwykłe badanie dziecka. Polega ono na oględzinach ciała, badaniu fizykalnym (palpacyjnym) i osłuchaniu dziecka. Mogą to być również rutynowe badania diagnostyczne, których wykonanie nie jest związane z ryzykiem. Opiekun faktyczny, w razie choroby dziecka, w miejscu udzielania świadczeń (w przychodni lub szpitalu) składa oświadczenie o sprawowaniu nad dzieckiem opieki  faktycznej  
 • W sytuacji nagłej, gdy stan zdrowia dziecka wymaga poważniejszych czynności medycznych, np. zabiegu, w tym  stomatologicznego lub operacji, lekarz  podjmuje próbę skontaktowania się z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka, aby uzyskać jego zgodę na wykonanie zabiegu/ przeprowadzenie operacji. Jeśli próba okaże się nieskuteczna, a stan zdrowia dziecka wymaga pilnej interwencji medycznej, lekarz podejmuje decyzję mającą na celu ratowanie zdrowia i życia dziecka.
 • Jeśli świadczenie, bez uszczerbku na zdrowiu dziecka, może być udzielone w terminie późniejszym, a próby skontaktowania się z rodzicem/ opiekunem prawnym okazują się nieskuteczne, lekarz zwraca się o zgodę na udzielenie świadczenia o zwiększonym ryzyku, np. na wykonanie operacji, do sądu opiekuńczego.
 • W szczególnych przypadkach, gdy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą i przez dłuższy czas ma pozostawać pod opieką faktycznego opiekuna, rodzic/ opiekun prawny dziecka powinien na piśmie złożyć w tej sprawie oświadczenie, wskazując imiennie osobę sprawującą nad dzieckiem opiekę. Oświadczenie będzie podstawą do podejmowania decyzji dotyczących udzielania dziecku świadczeń medycznych w zakresie niezbędnym, w czasie gdy będzie ono pozostawać pod opieką opiekuna faktycznego i za jego zgodą.
 • W przypadku planowych operacji, zawsze wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna prawnego, gdyż oświadczenie opiekuna faktycznego jest niewystarczające.
 • Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo wyrazić zgodę lub sprzeciw na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.

Opieka zdrowotna poza miejscem zamieszkania

Dziecko przebywające poza miejscem zamieszkania korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach ogólnych. W razie nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub urazu, opiekun prawny/faktyczny powinien zapewnić dziecku jak najszybszy dostęp do właściwych świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych, odpowiednio do stanu zdrowia dziecka:

Lekarz w przychodni dyżurnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania tej opieki, np. tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki POZ złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz przyjmuje na miejscu w poradni (ambulatorium); może też udzielać porad telefonicznie. W wyjątkowych, medycznie uzasadnionych przypadkach, lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do miejsca jego pobytu.

Pogotowie stomatologiczne

Gdzie jest udzielana stomatologiczna pomoc doraźna  - otwórz link do informacji

Pogotowie stomatologiczne udziela świadczeń w dni powszednie w godz. 19.00 - 7.00, a w dni wolne od pracy - całodobowo. Katalog świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej obejmuje tylko niezbędne świadczenia, np.:

 • znieczulenie miejscowe powierzchniowe, miejscowe nasiękowe, przewodowe wewnątrzustne - w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi
 • badanie żywotności zęba
 • wykonanie rtg zdjęcia wewnątrzustnego w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi
 • opatrunek leczniczy w zębie mlecznym i stałym
 • trepanacja i dewitalizacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • czasowe wypełnienie kanału
 • płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
 • usunięcie zęba jednokorzeniowego, wielokorzeniowego, chirurgiczne usunięcie zęba chirurgiczne zaopatrzenie małej rany, założenie szwu
 • założenie opatrunku chirurgicznego
 • nacięcie ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
 • tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 • repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

Izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe

Świadczenia w stanach nagłych udzielane są bez skierowania w czynnych całą dobę izbach przyjęć (IP) i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR).
W stanach nagłych każdy lekarz, w tym lekarz niebędący specjalistą dziecięcym, ma obowiązek udzielić dziecku niezbędnej i dostępnej w danych warunkach pomocy uzasadnionej stanem zdrowia dziecka. To lekarz decyduje o dalszym postępowaniu medycznym wobec dziecka.
Jeśli po przeprowadzonym badaniu lub wykonanej diagnostyce lekarz uzna, że dziecko wymaga dalszych świadczeń, także specjalistycznych, to informuje o tym rodzica/ opiekuna faktycznego.
Jeśli stan dziecka nie zagraża jego zdrowiu lub życiu, jednak dziecko wymaga planowego leczenia, lekarz izby przyjęć wystawia skierowanie do poradni specjalistycznej lub do oddziału szpitalnego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie.
W razie konieczności zapewnia także transport sanitarny do innego miejsca udzielania świadczeń; jeśli takiej konieczności nie ma, obowiązek ten spoczywa na rodzicu/ opiekunie faktycznym dziecka.  
Powyższe nie stoi to w sprzeczności z zaleceniami konsultantów i obowiązującym przepisami, by planowe leczenie dzieci, ze względu na ich zdrowie i możliwą do uzyskania maksymalną jakość świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwo, realizowane było, o ile to tylko możliwe, przez podmioty specjalizujące się w leczeniu dzieci.

Leczenie szpitalne dzieci

Uwaga! W izbach przyjęć (IP) i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) udzielane są świadczenia w trybie nagłym, całodobowo i bez wymaganego skierowania. Natomiast w oddziałach szpitalnych udzielne są świadczenia:

 • w trybie planowym, na podstawie skierowania
 • lub w trybie pilnym - po zakwalifikowaniu przez lekarza dyżurnego izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego, jako kontynuacja świadczenia udzielonego w IP lub SOR.

Dzieci uzyskują świadczenia planowe w oddziałach dziecięcych. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na brak profilu o specjalności dziecięcej, dziecko może być przyjęte do leczenia w innych oddziałach szpitalnych.

Pogotowie ratunkowe (999 lub 112)

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, należy wezwać pogotowie ratunkowe! W oczekiwaniu na przyjazd karetki należy stosować zalecenia dyspozytora w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.
Do sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu należą m.in.: utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki; nagły ostry ból w klatce piersiowej; zaburzenia rytmu serca; nasilona duszność; nagły ostry ból brzucha; uporczywe wymioty; gwałtownie postępujący poród; ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia; udar cieplny, wyziębienie organizmu; porażenie prądem; podtopienie lub utoniecie; agresja spowodowana chorobą psychiczną; dokonana próba samobójcza; upadek z dużej wysokości; rozległa rana, będąca efektem urazu; uraz kończyny dolnej uniemożliwiający samodzielne poruszanie się.

Ubezpieczenie dzieci

Dzieci do 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej - do 26 roku życia, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.
Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszane są jako członkowie rodziny przez jedno z rodziców (lub dziadków). Dziecko, które  posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – zgłaszane jest do ubezpieczenia jako członek rodziny bez ograniczenia wieku.

Osoby niezgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny (lub z innego tytułu), zgłaszane są do ubezpieczenia zdrowotnego przez następujące podmioty:

 • dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej - przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo z własnej inicjatywy
 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej - przez placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej
 • uczniowie - przez szkoły.

Efektem zgłoszenia do ubezpieczenia jest zielony status dziecka w eWUŚ – systemie  elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy.  
Brak „zielonego statusu” w eWUŚ nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia.      

Dzieci nieubezpieczone, wobec których nie można ustalić instytucji zobowiązanej do zgłoszenia ich do ubezpieczenia zdrowotnego, także mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, do ukończenia przez nie 18 roku życia.  Świadczenia na ich rzecz finansowane są przez NFZ ze specjalnej dotacji z budżetu państwa.

 

Kontakt

Siedziba ZOW NFZ
71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
tel. 801 00 22 72 dla tel. stacjonarnych, 91 881 99 72 dla tel. komórkowych i zza granicy; faks 91 425 11 88; e-mail: sekretariat@nfz-szczecin.pl

Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie
75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7 (pomieszczenia na parterze)
tel. 94 346 52 27, 346 52 28, 346 36 60; faks 94 341 54 22; e-mail: koszalin@nfz-szczecin.pl

Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4 (siedziba starostwa)
tel. 91 425 72 99; faks 91 425 10 55; e-mail: poupyrzyce@nfz-szczecin.pl

 

Wszystkie aktualności