logo

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Jak korzystać z opieki zdrowotnej w nocy i w święta

30.04.2019

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, należy skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W dni wolne od pracy są one czynne przez całą dobę.
Zobacz więcej, gdzie takie punkty się znajdują, otwórz link do informacji

Pogotowie stomatologiczne

Stomatologiczna pomoc doraźna udzielana jest całodobowo w Szczecinie, w Przychodni Portowej, ul. Energetyków 2, tel. 91 441 21 65
Zobacz więcej o pomocy stomatologicznej, otwórz link do informacji

Izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe

Z izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych lekarze udzielają pomocy w sytuacjach poważnego zagrożenia zdrowia i życia. 
Zobacz więcej, gdzie są IP i SOR-y, otwórz link do informacji

Dowiedz się więcej o Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i udzielanej tu pomocy.

Zobacz: Tak działają Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Szczecinie – otwórz link do informacji

Pogotowie ratunkowe (999 lub 112)

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia należy wezwać pogotowie ratunkowe!
W oczekiwaniu na przyjazd karetki należy stosować zalecenia dyspozytora w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Do sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu należą m.in.: utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki; nagły ostry ból w klatce piersiowej; zaburzenia rytmu serca; nasilona duszność; nagły ostry ból brzucha; uporczywe wymioty; gwałtownie postępujący poród; ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia; udar cieplny, wyziębienie organizmu; porażenie prądem; podtopienie lub utoniecie; agresja spowodowana chorobą psychiczną; dokonana próba samobójcza; upadek z dużej wysokości; rozległa rana, będąca efektem urazu; uraz kończyny dolnej uniemożliwiający samodzielne poruszanie się.

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy

W stanach nagłych świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń. Osoba, której udzielono świadczenia, ma obowiązek przedstawić dowód ubezpieczenia lub złożyć oświadczenie:

  • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej,
  • w terminie 7 dni od dnia zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym

- pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń (art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Przez stan nagły (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego) należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Zobacz więcej o systemie eWUŚ, otwórz link do informacji

Wszystkie aktualności