logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy starszego referenta w Sekcji Lecznictwa Stacjonarnego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WŚOZ/21/2016 - zakończona

07.10.2016

Informacja o wyniku naboru (WŚOZ/21/2016)

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, iż ze względu na brak kandydatów na stanowisko starszego referenta w Sekcji Lecznictwa Stacjonarnego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej procedura naboru została zakończona.


 


ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:starszy referent w Sekcji Lecznictwa Stacjonarnego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WŚOZ/21/2016

Wymiar etatu: 1
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Główne obowiązki:

 • Udział w przygotowaniu i postępowaniu konkursowym na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń odrębnie kontraktowanych.
 • Powiadamianie jednostek o negocjacjach i renegocjacjach oraz udział w negocjacjach i renegocjacjach umów ze świadczeniodawcami.
 • Przygotowywanie wniosków w zakresie zabezpieczania świadczeń zdrowotnych stacjonarnej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych.
 • Prowadzenie bazy danych oraz jej aktualizacja w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych.
 • Przygotowanie odpowiedzi na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych.
 • Współpraca ze świadczeniodawcami w ww. zakresach

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie – wyższe, preferowane medyczne,
 • staż pracy – minimum 1 rok
 • znajomość obsługi programu Word i Excel
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
 • doświadczenie w lecznictwie szpitalnym lub opiece psychiatrycznej

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane oświadczenie zawodowe

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 81

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 31.10.2016 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WŚOZ/21/2016.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.581).


Art.112.
1.Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r, poz.. 950 ze zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności