logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko starszego informatyka w Sekcji ds. Aplikacji w Wydziale Informatyki (WI/18/2016) - zakończona

28.09.2016

INFORMACJA O WYNIKU NABORU (WI/18/2016)

Na wolne stanowisko pracy starszego informatyka w Wydziale Informatyki został zatrudniony Pan Andrzej Cedro. Kandydat wykazał się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 28 września 2016 roku.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin  Poszukuje kandydata na stanowisko: STARSZEGO INFORMATYKA w Sekcji ds. Aplikacji w Wydziale Informatyki WI/18/2016

Wymiar etatu:  1  Miejsce wykonywania pracy:    Szczecin

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI REALIZOWANE NA STANOWISKU:
1.    Analiza wymagań użytkowników i przekładanie ich na założenia projektowe niezbędne do implementacji rozwiązań,
2.    Opracowywanie ogólnych projektów rozwiązań oraz specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
3.    Administrowanie systemami informatycznymi i bazami danych Oddziału,
4.    Opracowywanie sprawozdań i zestawień statystycznych na rzecz komórek organizacyjnych Oddziału,
5.    Udzielanie pomocy użytkownikom systemu informatycznego Oddziału (w tym zewnętrznym),
6.    Współpraca z dostawcami oprogramowania,
7.    Przygotowywanie wniosków na postępowania o zamówienia publiczne, udział w komisjach przetargowych oraz kontrola realizacji postępowania.

WYMAGANIA KONIECZNE:
•    wykształcenie wyższe - minimum 4-letnie doświadczenie na stanowisku informatycznym
•    znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i programowaniem systemów IT
•    umiejętność tworzenia wymagań dla funkcjonalności systemów IT
•    bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bazami danych (SQL), tworzenie zapytań w stopniu zaawansowanym
•    umiejętność pracy w zespole
•    umiejętność organizacji pracy własnej
•    odporność na stres
•    komunikatywność

WYMAGANIA POŻĄDANE:
•    doświadczenie przy projektach informatycznych jako analityk lub projektant
•    znajomość notacji BPMN i/lub UML
•    znajomość zagadnień związanych z Bussines Intelligence oraz środowiskiem Bussines Objects
•    doświadczenia w pracy z hurtowniami danych

WYMAGANE DOKUMENTY:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagane 4-letnie doświadczenie zawodowe

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    Informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 12.10.2016 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Kadr i Szkoleń, pok. 405 a, z dopiskiem: „OFERTA PRACY WI /18/ 2016".

Inne informacje:
•     Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
•     Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 tj. z późn. zm.)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności