logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko starszego informatyka w Sekcji ds. Aplikacji w Wydziale Informatyki (WI/16/2016) - zakończona

28.09.2016

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   
na stanowisko  starszego informatyka (WI/16/2016)

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie informuje, że względu na brak kandydatów na wolne stanowisko starszego informatyka w Dziale ds. Aplikacji w Wydziale Informatyki procedura naboru została zakończona.


 31.08.2016

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko: STARSZEGO INFORMATYKA w Sekcji ds. Aplikacji w Wydziale Informatyki WI/16/2016

Wymiar etatu: 1  

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI REALIZOWANE NA STANOWISKU:

 1. Analiza wymagań użytkowników i przekładanie ich na założenia projektowe niezbędne do implementacji rozwiązań,
 2. Opracowywanie ogólnych projektów rozwiązań oraz specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
 3. Administrowanie systemami informatycznymi i bazami danych Oddziału,
 4. Opracowywanie sprawozdań i zestawień statystycznych na rzecz komórek organizacyjnych Oddziału,
 5. Udzielanie pomocy użytkownikom systemu informatycznego Oddziału (w tym zewnętrznym),
 6. Współpraca z dostawcami oprogramowania,
 7. Przygotowywanie wniosków na postępowania o zamówienia publiczne, udział w komisjach przetargowych oraz kontrola realizacji postępowania.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie wyższe - minimum 4-letnie doświadczenie na stanowisku informatycznym
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i programowaniem systemów IT
 • umiejętność tworzenia wymagań dla funkcjonalności systemów IT
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bazami danych (SQL), tworzenie zapytań w stopniu zaawansowanym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • odporność na stres
 • komunikatywność

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • doświadczenie przy projektach informatycznych jako analityk lub projektant
 • znajomość notacji BPMN i/lub UML
 • znajomość zagadnień związanych z Bussines Intelligence oraz środowiskiem Bussines Objects
 • doświadczenia w pracy z hurtowniami danych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane 4-letnie doświadczenie zawodowe

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 •  kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • Informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 23 września 2016 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Kadr i Szkoleń,

pok. 405 a, z dopiskiem: „OFERTA PRACY WI/16/2016".

Inne informacje:

 •  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
 •  Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 tj. z późn. zm.)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności