logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko starszego informatyka w Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki (WI/15/2016) - zakończona

31.08.2016

INFORMACJA O WYNIKU NABORU (WI/15/2016)

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, iż ze względu na brak kandydatów na wolne stanowisko starszego informatyka w Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki procedura naboru została zakończona.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko: STARSZEGO INFORMATYKA w Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki WI/15/2016

Wymiar etatu:    1  

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI REALIZOWANE NA STANOWISKU:

 1. Zarządzanie siecią LAN/WAN
 2. Zarządzanie telefonią IP (Cisco)
 3. Prowadzenie szczegółowego rejestru zmian i awarii pracy sieci
 4. Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury teleinformatycznej w oddziale
 5. Administracja usługą DHCP oraz adresami ip w sieci LAN i podsieciach
 6. Monitorowanie ruchu w sieci LAN/WAN
 7. Utrzymywanie kopii konfiguracji sieciowych urządzeń aktywnych
 8. Konfiguracja oraz nadzór techniczny nad brama VPN
 9. Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania systemów informatycznych, rozbudowy, dostawy serwerów, komputerów PC, drukarek oraz innych urządzeń technicznych współpracujących z komputerami
 10. Monitorowanie oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją oraz zlecanie napraw UPS oraz wydzielonej komputerowej sieci elektrycznej w tym agregatu prądotwórczego
 11. Pomoc użytkownikom w zakresie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego, drukarek oraz innych urządzeń technicznych współpracujących z komputerami PC
 12. Składanie zgłoszeń serwisowych do producentów i dostawców użytkowanego sprzętu i oprogramowania zgodnie z przyjętą procedurą
 13. Współpraca z innymi wydziałami w zakresie ewidencjonowania sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego, drukarek oraz urządzeń technicznych współpracujących z komputerami PC oraz laptopami wykorzystywanymi w ZOW NFZ
 14. Nadzór na prawidłową pracą systemów klimatyzacyjnych w ZOW NFZ
 15. Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu systemów CCTV, SWiN, P-poż, Telefonii IP
 16. Nadzór nad drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi w ZOW NFZ, zlecanie napraw i kontrola poprawności ich wykonania
 17. Administracja serwerami pod kontrolą systemów Linux
 18. Administracja systemem bezpiecznego wydruku

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie wyższe - minimum 4-letnie doświadczenie na stanowisku informatycznym
 • znajomość technologii sieci LAN/WAN,
 • znajomość technologii z obszaru bezpieczeństwa sieci tj.: firewalle, serwery autoryzacji, VPN, monitorowanie ruchu sieciowego
 • znajomość systemów telefonii IP
 • znajomość obsługi UPS i agregatów prądotwórczych
 • biegła obsługa komputera, środowiska Windows, Linux
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • uprawnienia SEP do 1kV
 • certyfikat CCNA
 • umiejętność diagnozowania i usuwania problemów programowo-sprzętowych komputerów PC, drukarek oraz innych urządzeń technicznych współpracujących z komputerami

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane 4-letnie doświadczenie zawodowe

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 •  kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 •  kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 •  kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 •  Informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 19 września 2016 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Kadr i Szkoleń,  pok. 405 a, z dopiskiem: „OFERTA PRACY WI/15/2016".

Inne informacje:

 •  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
 •  Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 tj. z późn. zm.)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

Wszystkie aktualności