logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy starszego referenta w Wydziale Księgowości (WK/13/2016) - zakończona

29.08.2016

Informacja o wyniku naboru (WK/13/2016)

Na wolne stanowisko pracy w Wydziale Księgowości została zatrudniona Pani Kamila Rykowska. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 29.08.2016 r.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie,

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:     STARSZEGO REFERENTA

w Wydziale Księgowości (WK/13/2016)

Wymiar etatu:  1

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

 Główne obowiązki:

 1. Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zakładowym planem kont
 2. Rozliczanie i dokonywanie analizy kont rozrachunkowych świadczeniodawców
 3. Dokonywanie potrąceń wierzytelności z tytułu zajęć komorniczych według obowiązujących przepisów, korespondencja z komornikami
 4. Terminowe dokonywanie dyspozycji przekazywania środków pieniężnych świadczeniodawcom po dokonaniu należnych potrąceń
 5. Pisemne informowanie świadczeniodawców o dokonanych potrąceniach
 6. Dokonywanie windykacji należności, naliczanie odsetek od przeterminowanych należności, korespondowanie z kontrahentami w zakresie rozrachunków
 7. Prowadzenie spraw kancelaryjnych Wydziału Księgowości

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne
 • lub średnie; wymagany minimum 5-letni staż pracy w komórkach realizujących zadania z zakresu księgowości, rozliczeń lub finansów
 • podstawowa znajomość dokonywania zapisów w księgach rachunkowych
 • znajomość programów Word, Excel w stopniu dobrym
 • znajomość podstawowych zagadnień uregulowanych w ustawach o: rachunkowości, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Wymagania pożądane:

 • staż pracy w komórkach realizujących zadania z zakresu księgowości rozliczeń lub finansów
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole

 Wymagane dokumenty:

 •  podpisane: list motywacyjny i CV
 •  podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 •  kandydaci posiadający średnie wykształcenie proszeni są o udokumentowanie minimum 5-letniego stażu pracy w komórkach realizujących zadania z zakresu księgowości, rozliczeń lub finansów

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 •  kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 •  kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 •  kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 •  Informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 12 września 2016 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Kadr i Szkoleń, pok. 405 a, z dopiskiem: „OFERTA PRACY WK/ 13 /2016".

Inne informacje:

 •  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 •  Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 581 z późn. zm.) :

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

 

 

Wszystkie aktualności