logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na czas określony – zastępstwo na stanowisko pracy starszego referenta/młodszego specjalisty w Delegaturze ZOW NFZ w Koszalinie DK/11/2016 - zakończona

22.07.2016

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
(DK/11/2016)

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, iż na stanowisko starszego referenta/młodszego specjalisty w Delegaturze ZOW NFZ w Koszalinie nie wybrano kandydata, w związku z czym procedura naboru została zakończona.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko: starszego referenta/młodszego specjalisty w Delegaturze ZOW NFZ w Koszalinie DK/11/2016

Wymiar etatu: 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony - zastępstwo

Miejsce wykonywania pracy: 75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7

Główne obowiązki:

 1. Udzielanie informacji w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce oraz innych krajach UE/EFTA (przepisy o koordynacji i implementujące dyrektywę transgraniczną).
 2. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wydanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i certyfikatów tymczasowo zastępujących EKUZ oraz wydawanie i anulowanie kart i certyfikatów.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Potwierdzanie i kontrola prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Fundusz.
 5. Współpraca z ZUS, KRUS i innymi organami administracji w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
 6. Przetwarzanie i aktualizacja danych w ramach Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.
 7. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP):
 8. Przyjmowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie zleceń na wyroby medyczne.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie – wyższe,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu: ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • doświadczenie w pracy związane z bezpośrednią obsługą klienta
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz korzystania z Internetu
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego

Wymagania pożądane:

 • samodzielność i odpowiedzialność
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • dobra organizacja pracy
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • szybkość w działaniu
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną konwersację, redagowanie pism i prowadzenie rozmów telefonicznych będą dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane oświadczenie zawodowe

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 81

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 19.08.2016 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - DK/11/2016.

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 tj. z późn zm.).

Art.112.
1.Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności