logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko starszego informatyka w Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki (WI/10/2016) - zakończona

18.07.2016

Informacja o wyniku naboru (starszy informatyk WI/ 10 /2016)

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że rekrutacja na wolne stanowisko starszego informatyka w Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki została zakończona bez wyłonienia kandydata.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie,
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin


Poszukuje kandydata na stanowisko: STARSZEGO INFORMATYKA

w Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki (WI/ 10 /2016)

Wymiar etatu: 1   Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI  REALIZOWANE NA STANOWISKU:
1.    Zapewnienie tradycyjnej łączności telefonicznej w zakresie potrzeb oddziału oraz zarządzanie telefonią IP (Cisco)
2.    Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania systemów informatycznych, rozbudowy, dostawy serwerów, komputerów PC, drukarek oraz innych urządzeń technicznych współpracujących z komputerami
3.    Zarządzanie siecią LAN/WAN
4.    Monitorowanie oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją oraz zlecanie napraw UPS oraz wydzielonej komputerowej sieci elektrycznej, w tym agregatu prądotwórczego
5.    Pomoc użytkownikom w zakresie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego, drukarek oraz innych urządzeń technicznych współpracujących z komputerami PC
6.    Składanie zgłoszeń serwisowych do producentów i dostawców użytkowanego sprzętu i oprogramowania zgodnie z przyjętą procedurą
7.    Współpraca z innymi wydziałami w zakresie ewidencjonowania sprzętu telekomunikacyjnego,  komputerowego, drukarek oraz urządzeń technicznych współpracujących z komputerami PC oraz laptopami wykorzystywanymi w ZOW NFZ
8.    Nadzór na prawidłową pracą systemów klimatyzacyjnych w ZOW NFZ
9.    Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu systemów CCTV, SWiN, P-poż, Telefonii IP
10.    Nadzór nad drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi w ZOW NFZ, zlecanie napraw i kontrola poprawności ich wykonania
11.    Administracja serwerami pod kontrolą systemów Linux
12.    Administracja systemem bezpiecznego wydruku

WYMAGANIA KONIECZNE:
•    wykształcenie wyższe  - minimum 4-letnie doświadczenie na stanowisku informatycznym
•    znajomość technologii sieci LAN/WAN,
•    znajomość technologii z obszaru bezpieczeństwa sieci tj.: firewalle, serwery autoryzacji, VPN, monitorowanie ruchu sieciowego
•    znajomość systemów telefonii IP oraz tradycyjnej telefonii
•    znajomość obsługi UPS i agregatów prądotwórczych
•    biegła obsługa komputera, środowiska Windows, Linux

Wymagania pożądane:
•    uprawnienia SEP do 1kV
•    certyfikat CCNA
•    umiejętność diagnozowania i usuwania problemów programowo-sprzętowych komputerów PC, drukarek oraz innych urządzeń technicznych współpracujących z komputerami
•    dobra organizacja pracy
•    komunikatywność
•    umiejętność pracy w zespole
•    wysoka kultura osobista
 
Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagane 4-letnie doświadczenie zawodowe
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•     kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•     formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•     kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
•     kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•     Informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45,  Wydział Kadr i Szkoleń,
pok. 405 a,  z dopiskiem: „OFERTA PRACY  WI/ 10/2016".
Inne informacje:
•     Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
•     Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.


Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 tj. z późn. zm.)


Art. 112.    1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.
 

Wszystkie aktualności