logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Weryfikacji Dokumentów Rozliczeniowych Wydziału Ekonomiczno-Finansowego i Współpracy Międzynarodowej (WEFiWM/8/2016) - zakończona

05.07.2016

Informacja o wyniku naboru (WEFiWM/8/2016)

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, iż ze względu na brak kandydatów na stanowisko starszego referenta w Dziale Weryfikacji Dokumentów Rozliczeniowych Wydziału Ekonomiczno-Finansowego i Współpracy Międzynarodowej procedura naboru została zakończona.


 ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie,
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko: STARSZEGO REFERENTA

w Dziale Weryfikacji Dokumentów Rozliczeniowych Wydziału Ekonomiczno-Finansowego i Współpracy Międzynarodowej (WEFiWM/8/2016)

Wymiar etatu: 1

Forma zatrudnienia : umowa na czas określony – zastępstwo

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:

 1. Kontrola merytoryczna oraz księgowanie w systemie medycznym i przesyłanie do systemu FK dowodów zakupu świadczeń opieki zdrowotnej w formie papierowej i w postaci dokumentu elektronicznego (faktur, faktur korygujących lub not korygujących, rachunków, rachunków korygujących, not księgowych obcych zewnętrznych oraz ich korekt).
 2. Kontrola merytoryczna e-not migracyjnych własnych i obcych (w okresie nieobecności innych pracowników DWDR) oraz not korygujących wewnętrznych w postaci dokumentu elektronicznego e-NKW.
 3. Finansowe rozliczanie wyników kontroli świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu nienależnie przekazanych środków finansowych w ramach zawartych umów ze świadczeniodawcami
 4. Monitorowanie prawidłowości wygenerowanych dokumentów rozliczeniowych za świadczenia opieki zdrowotnej oraz rozrachunków ze świadczeniodawcami.
 5. Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami oraz ewentualne odsyłanie  dokumentów rozliczeniowych niezasadnych do zapłaty.
 6. Archiwizowanie dokumentacji wytwarzanej i przechowywanej w DWDR.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie ekonomiczne - wyższe magisterskie
 • staż pracy – minimum 1 rok
 • dobra znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem, w tym biegła znajomość aplikacji Word, Excel z pakietu Microsoft Office

 Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych
 • dobra organizacja pracy
 • sumienność, odpowiedzialność i terminowość
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

 Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 •  kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • Formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symuluacyjne
 •  kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 •  kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 •  Informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 19 lipca 2016 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Kadr i Szkoleń,

pok. 405 a, z dopiskiem: „OFERTA PRACY  WEFiWM/8/2016".


Inne informacje:

 •  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 •  Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

 

 

Wszystkie aktualności