logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy referenta w komórce organizacyjnej Rzecznika Prasowego (RP/3/2016) - zakończona

09.05.2016

Na stanowisko referenta w komórce organizacyjnej zatrudniona została Pani Marta Siłakowska.
Kandydatka wykazał się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 09 maja 2016 roku.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie,
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

 

Poszukuje kandydatów na stanowisko:     R e f e r e n t

w komórce organizacyjnej Rzecznika Prasowego (RP/ 3 /2016)

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:

 • obsługa strony internetowej oraz intranetu
 • monitorowanie wskaźników obsługi telefonicznej interesariuszy ZOW NFZ na podstawie danych dostępnych w systemie informatycznym
 • monitorowanie mediów
 • ewidencja dokumentacji wytwarzanej w biurze prasowym
 • przygotowywanie i udział w akcjach promujących system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego/ NFZ
 • dystrybucja materiałów informacyjnych NFZ

 Wymagania konieczne:

 • minimum średnie wykształcenie, preferowane wyższe
 • praktyczna znajomość pakietu Office
 • podstawowa znajomość programów graficznych : Adobe Photoshop, CorelDRAW i umiejętności tworzenia elementów graficznych
 • praktyczna znajomość obsługi systemu CMS, doświadczenie przy obsługiwaniu Internetu

  Dodatkowe wymagania:

 •  prawo jazdy kategorii B
 •  komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • punktualność
 • wysoka kultura osobista
 •  odporność na stres

 Wymagane dokumenty:

 •  podpisane: list motywacyjny i CV
 •  podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmn.)
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 •  kopie dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 •  kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 •  kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 •  kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 •  Informacja telefoniczna: 91 425 11 99.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 23 maja 2016 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Kadr i Szkoleń, pok. 405 a, z dopiskiem: „OFERTA PRACY RP/ 3 /2016".


Inne informacje:

 •  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 •  Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 581 z późn. zmn.) :

 Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wydział Kadr i Szkoleń

Wszystkie aktualności