logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko starszego referenta/młodszego specjalisty w Delegaturze ZOW NFZ w Koszalinie DK/01/2016 - zakończone

09.02.2016

Na stanowisko młodszego specjalisty w Delegaturze ZOW NFZ w Koszalinie została zatrudniona Pani Justyna Kinasz.
Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisku, a także bardzo dobrą znajomością języka obcego oraz spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 09 lutego 2016 roku.
 


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko: starszego referenta / młodszego specjalisty w Delegaturze ZOW NFZ w Koszalinie DK/01/2016

Wymiar etatu: 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: 75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7

Główne obowiązki:

 1. Współpraca z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego krajów UE/EOG oraz osobami ubezpieczonymi w tych instytucjach, szczególnie telefoniczne i pisemne kontaktowanie się w języku niemieckim i angielskim:
 • z instytucjami właściwymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w zakresie ustalania ustawodawstwa właściwego, prawa do świadczeń zdrowotnych, przekazywania informacji w imieniu ubezpieczonych,
 • z zakładami opieki zdrowotnej innych państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w zakresie przekazywania informacji, wyjaśniania spraw
 1. Udzielanie informacji w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce oraz innych krajach UE/EOG.
 2. Przyjmowanie, wydawanie i ewidencjonowanie wniosków o wydanie formularzy z serii E/druków S.
 3. Wydawanie europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Przygotowywanie projektów decyzji Dyrektora Oddziału wydawanych w trybie art.109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 tj. z późn zm.).
 5. Prowadzenie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, ustalenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, elektronicznego Wykazu Ubezpieczonych Świadczeniobiorców, Zintegrowanego Informatora Pacjentów.
 6. Przetwarzanie i aktualizacja danych w ramach Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.
 7. Współpraca z ZUS, KRUS i innymi organami administracji w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie – wyższe,
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w mowie i w piśmie,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu: ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • doświadczenie w pracy związane z bezpośrednią obsługą klienta,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz korzystania z Internetu,
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego.

Wymagania pożądane:

 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • dobra organizacja pracy,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • szybkość w działaniu,

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 81

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 23.02.2016 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - DK/01/2016.

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 tj. z późn zm.)

Art.112.
1.Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności