logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych (ZRP/30/2015) - zakończona

16.11.2015

Na stanowisko radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych zatrudniona została Pani Małgorzata Wiese. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 16 listopada 2015 roku.

 


 

 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

 

Poszukuje kandydata na stanowisko: RADCA PRAWNY w Zespole Radców Prawnych (ZRP/30/2015)

 

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:    Szczecin

 

Główne obowiązki:

 1. Reprezentowanie Funduszu w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami             i instytucjami
 2. Sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych
 3. Występowanie w procesach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego
 4. Udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa
 5. Opiniowanie projektów umów, porozumień, pełnomocnictw oraz upoważnień do załatwiania spraw               w imieniu Dyrektora Oddziału
 6. Opiniowanie projektów zarządzeń Dyrektora Oddziału
 7. Opiniowanie postępowania z zakresu zamówień publicznych
 8. Obsługa prawna Rady Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, uprawnienia radcy prawnego
 • minimum 5-letni staż pracy na stanowisku radcy prawnego
 • znajomość przepisów w szczególności; prawa cywilnego, administracyjnego i karnego oraz dobra znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, ubezpieczeń zdrowotnych, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość obsługi aplikacji LEX, LEGALIS
 • nieświadczenie usług prawnych dla zakładów opieki zdrowotnej i indywidualnych praktyk lekarskich     w ostatnich 6. miesiącach poprzedzających datę złożenia oferty

 

 Dodatkowe wymagania:

 • podstawowa wiedza o systemie ochrony zdrowia
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu i efektywne wykorzystanie czasu pracy

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmn.)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia wypisu z listy radców prawnych
 • kopie dokumentów dokumentujących minimum 5-letni staż pracy na stanowisku radcy prawnego

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej         o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 99.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 01 grudnia 2015 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Kadr i Szkoleń,

pok. 405 a, z dopiskiem: „OFERTA PRACY ZRP / 30 /2015".

 

 

Inne informacje:

 •  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 •  Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zmn.)

 

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności