logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko referenta w Sekcji Ewidencji w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców WSS/28/2015. Umowa na czas określony – zastępstwo - zakończona

13.11.2015

Na stanowisko referenta w Sekcji Ewidencji w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców została zatrudniona Pani Malwa Sikorska.
Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 13 listopada 2015 roku.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:


referent do Sekcji Ewidencji

w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

WSS/28/2015


Wymiar etatu: 1

Forma zatrudnienia:  umowa na czas określony - zastępstwo

Miejsce wykonywania pracy:  Szczecin


Główne obowiązki:

 1. Udzielanie informacji w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. Współpraca z ZUS, KRUS i innymi organami administracji w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
 3. Prowadzenie zadań w zakresie ewidencji osób ubezpieczonych z terenu działania Oddziału, w szczególności gromadzenie, aktualizacja, przetwarzanie i archiwizacja danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych,
 4. Przetwarzanie i aktualizacja danych o osobach podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z terenu działania Oddziału w bazach danych Centralnego Wykazu Ubezpieczonych i ich weryfikacja,
 5. Potwierdzanie i kontrola prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Fundusz, w tym sprawdzanie uprawnień pacjenta do świadczeń na podstawie bazy CWU, a także korespondencja z właściwymi jednostkami w celu pozyskiwania danych z ZUS, KRUS,
 6. Weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców, którzy złożyli oświadczenie lub okazali dokument podczas korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 7. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku podejrzenia, że świadczenie opieki zdrowotnej zostało udzielone osobie, która nie miała prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
 8. Przygotowanie informacji o osobach ubezpieczonych i udzielanych im świadczeniach na wniosek sądów, prokuratur, Policji i innych instytucji,
 9. Przetwarzanie i aktualizacja danych w ramach centralnego Wykazu Ubezpieczonych,

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie – wyższe, preferowane: ekonomia, zdrowie publiczne,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • komunikatywność,

Dodatkowe wymagania:

 • znajomość ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz ustawy o działalności leczniczej,
 • umiejętność formułowania pism urzędowych,

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 81

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 27.11.2015 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSS/28/2015.


Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.).


Art.112.
1.Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności