logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pracy starszego referenta w Dziale ds. Współpracy Międzynarodowej Wydziału Ekonomiczno-Finansowego i Współpracy Międzynarodowej (WEFiWM/27/2015) - zakończona

03.11.2015
Na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Współpracy Międzynarodowej w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej  zatrudniona została Pani  Małgorzata Frąckiewicz.
Kandydatka  wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 03.11.2015 roku. (umowa na czas określony – zastępstwo)


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:                 STARSZEGO REFERENTA

w Dziale ds. Współpracy Międzynarodowej
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego i Współpracy Międzynarodowej (WEFiWM/ 27 /2015)

 

Wymiar etatu: 1

 

Forma zatrudnienia : Umowa na czas określony - zastępstwo

 

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

 

Główne obowiązki:

 1. Nadzór nad świadczeniodawcami w zakresie prawidłowego rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym z państw członkowskich UE/EFTA.
 2. Wystawianie formularzy E 125/E 127 oraz zestawień zbiorczych formularzy E 125/E 127 za świadczenia zdrowotne udzielone w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz kontrola formalna i merytoryczna ww. dokumentów. 
 3. Prowadzenie korespondencji wyjaśniającej w zakresie rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji.
 4. Monitorowanie problemów zgłaszanych przez osoby uprawnione oraz świadczeniodawców w zakresie rozliczania kosztów świadczeń realizowanych na podstawie przepisów o koordynacji.
 5. Realizowanie procesu ustalenia należnej kwoty zwrotu kosztów leczenia poniesionych w czasie pobytu w Polsce przez osoby uprawnione.
 6. Monitorowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym i ubezpieczonym oraz kontrola poniesionych kosztów na rzecz osób uprawnionych, które otrzymały formularze E 106, E 109, E 120, E 121, E 123 lub ich odpowiedniki z datą wsteczną.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie - wyższe magisterskie
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem, w tym biegła znajomość aplikacji Word, Excel z pakietu Microsoft Office

Dodatkowe wymagania:

 • dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmn.)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani 
 • Informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 17 listopada 2015 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Kadr i Szkoleń,
pok. 405 a, z dopiskiem: „OFERTA PRACY WEFiWM/ 27 /2015".

 

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zmn.)

 

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności