logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Kontroli WKO/30z/2017 – zakończenie

30.10.2017

04.12.2017 aktualizacja ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
 (WKO/30z/2017)

W konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli z powodu braku ofert nie wyłoniono żadnego kandydata, w związku z czym procedura naboru została zakończona.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

specjalista / starszy specjalista w dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli

WKO/30z/2017

Wymiar etatu: 1

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Główne obowiązki:

 • Przygotowanie i przeprowadzanie planowych, doraźnych oraz koordynowanych przez Centralę kontroli

 • świadczeniodawców.

 • Sporządzanie dokumentów związanych z przeprowadzoną kontrolą oraz projektu Wystąpienia pokontrolnego

 • Określanie, wspólnie z komórką właściwą do spraw finansowych kwoty wierzytelności NFZ powstałej na skutek nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.

 • Przygotowywanie projektu stanowiska Oddziału w związku z wniesionymi do Prezesa zażaleniami na czynności Dyrektora.

 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji celów i zadań Oddziału.

 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, wynikających z zadań Wydziału a nie ujętych w w/w zakresie obowiązków.

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe medyczne – lekarz dentysta

 • specjalizacja z zakresu dziedziny zabiegowej lub zachowawczej w stomatologii

 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe

 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia

 • znajomość obsługi komputera w zakresie WORD i EXCEL w stopniu podstawowym

 

Wymagania pożądane:

 • komunikatywność

 • umiejętność pracy w zespole

 • wysoka kultura osobista

 • dyspozycyjność

 • prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV

 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WKO/30z/2017 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne

 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia

 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani

 • informacja telefoniczna: 91 425 11 80

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 30.11.2017 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WKO/30z/2017.

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),

Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938).

 

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z    dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności