logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy referenta/starszego referenta w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym WAG/26z/2017 - zakończona

04.10.2017

03.11.2017 aktualizacja ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
(WAG/26z/2017)

 

Na stanowisko pracy Starszego referenta w Kancelarii Ogólnej Wydziału Administracyjno-Gospodarczego zatrudniona została Pani Aleksandra Rybicka.
Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 04 października  2017 roku.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

referent / starszy referent
w  Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
WAG/26z/2017

Wymiar etatu: 1
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin
Rodzaj umowy:  umowa o pracę

Główne obowiązki:
•    Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Oddziału, segregowanie jej, otwieranie, opatrywanie pieczęcią wpływu.
•    Skanowanie wybranej korespondencji wpływającej do Oddziału i jej rejestracja  w systemie elektronicznego obiegu dokumentów ELO, a następnie przekazanie na sekretariaty Dyrektora Oddziału, Z-ców Dyrektora i do wybranych komórek organizacyjnych.
•    Sporządzanie  w programie Microsoft Excel wykazów otrzymanych każdego dnia skierowań na leczenie uzdrowiskowe i zleceń na zaopatrzenie w wyrobu medyczne.
•    Przyjmowanie z komórek organizacyjnych pism do wysyłki, segregowanie ich i ewidencjonowanie w rejestrze elektronicznym oraz przekazywanie korespondencji i przesyłek przedstawicielowi Poczty Polskiej.
•    Dokonywanie zwrotów korespondencji i przesyłek mylnie dostarczonych.

Wymagania konieczne:
•    wykształcenie: wyższe, preferowane ekonomiczne, administracyjne,
•    minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe,
•    doświadczenie w pracy z klientem, np. praca w kancelarii, sekretariacie, biurze obsługi klienta,
•    bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (WORD i EXCEL), skanera, faksu, kopiarki, drukarki sieciowej.

Wymagania pożądane:
•    komunikatywność,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    wysoka kultura osobista,
•    dyspozycyjność,
•    odporność na stres.

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV,
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, na potrzeby niezbędne do procesu rekrutacji WAG/26z/2017 prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  w Szczecinie", zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej,
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne,
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani,
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 99,

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 18.10.2017 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WAG/26z/2017.

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ).
Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z     dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
6)  właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10%  kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)  podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)  wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności