logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy na stanowisko referenta w Dziale ds. Wyrobów Medycznych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WŚOZ/11z/2017 - zakończona

25.05.2017

Aktualizacja oferty - 28.06.2017

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
 (WSOZ/11z/2017)

 

Na stanowisko referenta w Dziale ds. Wyrobów Medycznych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej została zatrudniona Pani Anna Płytnik.
Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 25 maja 2017 roku.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

referenta
w Dziale ds. Wyrobów Medycznych
w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej
WŚOZ/11z/2017

Wymiar etatu: 1
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin
Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Główne obowiązki:
•    obsługa świadczeniobiorców na Sali Obsługi w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne,
•    kontrola formalna zleceń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne,
•    przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych na wnioski i skargi zgłaszane przez świadczeniobiorców, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne,
•    prowadzenie bazy danych oraz czuwanie nad jej aktualnością w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne,
•    udział w rozpatrywaniu wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne,
•    współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne,

Wymagania konieczne:
•    wykształcenie – średnie lub wyższe,
•    doświadczenie zawodowe w pracy z klientem,
•    znajomość ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o działalności leczniczej,
•    biegła znajomość obsługi programu Word i Excel oraz obsługi urządzeń biurowych,

Wymagania pożądane:
•    komunikatywność,
•    dokładność i systematyczność,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych,

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 81

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 08.06.2017 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WŚOZ/11z/2017.

Inne informacje:
•    Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
•    Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,


Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 z późn. zm).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10%  kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności