logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownika Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki (WI/10z/2017) - zakończona

15.05.2017

Aktualizacja ogłoszenia - 01.06.2017

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

(Kierownik Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury WI/ 10z/2017)

 

Rekrutacja na stanowisko Kierownika Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki została zakończona bez wyłonienia kandydata. Osoba biorąca udział w naborze nie spełniła wymagań formalnych niezbędnych do zatrudnienia na powyższe stanowisko.

 


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydatów na stanowisko:  Kierownik Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury w Wydziale Informatyki (WI/10z/2017)
Wymiar etatu:  1                                                                               
Miejsce wykonywania pracy:  Szczecin

Główne obowiązki:
•    Nadzorowanie pracy pracowników Sekcji oraz procesów w niej realizowanych
•    Przygotowanie planów inwestycyjnych i wydatków z zakresu IT
•    Przygotowanie planów pracy i zadań dla pracowników Sekcji
•    Planowanie kierunków rozwoju informatyki w Oddziale
•    Przygotowanie materiałów przetargowych oraz dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi z zakresu IT
•    Udział w pracach komisji przetargowych oraz przygotowywanie odpowiedzi na pytania oferentów
•    Administrowanie serwerami Linux
•    Zarządzanie certyfikatami SSL
•    Opracowanie projektów wewnętrznych regulacji, polityk i procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Oddziału
•    Realizacja polityki bezpieczeństwa NFZ
•    Monitorowanie zasobów serwerów podlegających Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury
•    Monitorowanie działania sieci LAN i WAN w Oddziale
•    Monitorowanie eksploatacji, konserwacji i zlecanie napraw elektronicznych systemów bezpieczeństwa Oddziału
•    Tworzenie, aktualizacja i testowanie Planów Awaryjnych
•    Współpraca z komórką organizacyjną ds. ochrony informacji niejawnych w celu utrzymania bezpieczeństwa informatycznego i zabezpieczenia danych w zakresie swoich obowiązków
•    Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa. Obsługa, zabezpieczenie materiału dowodowego związanego z incydentami bezpieczeństwa, przygotowanie opisu i analiza incydentów bezpieczeństwa w zakresie swoich obowiązków
•    Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury teleinformatycznej w Oddziale
•    Zapewnienie łączności elektronicznej w Oddziale (strona www, poczta elektroniczna, telefonia)
•    Prowadzenie dokumentacji technicznej systemów informatycznych
•    Kontrola prawidłowego użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania przez pracowników Oddziału

Wymagania konieczne:
•    wykształcenie wyższe informatyczne lub ekwiwalentne
•    minimum 4-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
•    biegła obsługa komputera, środowiska Windows, Linux
•    znajomość systemów bazodanowych SQL
•    znajomość zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa systemów informatycznych
•    umiejętności tworzenia procedur i dokumentacji technicznej oraz dokumentowania wdrażanych zmian
•    znajomość  zagadnień z dziedziny projektowania systemów IT
•    umiejętności priorytetyzacji zadań i pracy pod presją czasu
•    silna orientacja na użytkowników systemów informatycznych
•    umiejętność kierowania zasobami ludzkimi, budowania relacji w zespole
•    zaangażowanie i nastawienie na rozwój

Dodatkowe wymagania:
•    komunikatywność
•    wysoka kultura osobista
•    znajomość technologii sieci LAN/WAN
•    doświadczenie przy realizacji projektów IT

Wymagane dokumenty:
•     podpisane:  list motywacyjny i CV
•     podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  druk do pobrania
•    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych informatycznych lub ekwiwalentnych
•    kopie dokumentów potwierdzających minimum 4-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
•    kopie dokumentów potwierdzających znajomość systemów: Linux, SQL i innych

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia: 29 maja  2017 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Kadr i Szkoleń, pok. 405 a, z dopiskiem: „OFERTA PRACY WI/ 10z /2017".

Inne informacje:  
•     Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
•     Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1793 ze zm.):
 
Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności