logo

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców.

06.06.2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 10 sierpnia 2019r. kompletu poprawnej dokumentacji według podanego poniżej schematu:

  • wniosek o udzielenie dofinansowania ( zał. nr 1 do Zarządzenia),
  • specyfikacja dofinansowania ( zał. nr 2 do Zarządzenia),
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów nabycia i sfinansowania w 2018r. albo 2019r. oprogramowania wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (pozycje na ww. dokumentach powinny jednoznacznie na to wskazywać)

Wysokość środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy nie może przekraczać:

  • 800 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT (poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000 zł.)
  • 984 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT(poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000,00 zł powiększone o podatek VAT)

W przypadku wydatków przekraczających 1000 zł dofinansowanie liczone jest od kwoty 1000,00 zł lub 1000 zł powiększonej o podatek VAT.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 55/2019/DEF Prezesa NFZ oraz dołożenie szczególnej staranności przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentacji, ponieważ w przypadku złożenia formularza wniosku i załączników zawierających błędy lub złożenia niekompletnych dokumentów, świadczeniodawca jest zobowiązany na wezwanie ZOW NFZ do złożenia poprawionych dokumentów oraz uzupełnienia wskazanych braków w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. W takim też przypadku wniosek zostanie odrzucony i spowoduje konieczność złożenia poprawnego wniosku, a termin wpływu do oddziału ulegnie zawieszeniu i będzie biegł licząc od momentu złożenia przez świadczeniodawcę poprawionych lub uzupełnionych dokumentów.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych Oddziałowi Funduszu.

Prosimy o składanie dokumentów do kancelarii ZOW NFZ lub przesłanie drogą pocztową w kopercie z dopiskiem „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców ” i dodatkowo o przesyłanie zał. nr 2 (specyfikacji dofinansowania) w formie pliku elektronicznego edytowalnego na adres: dotacje@nfz-szczecin.pl

Zarządzenia Prezesa NFZ nr 55/2019/DEF z dnia 31.05.2019r - otwórz link

Informacje można uzyskać pod nr telefonu:

91 425 10 93
91 425 72 73
91 425 11 86
91 425 11 87
91 425 10 57- w sprawie oprogramowania
91 425 11 18- w sprawie oprogramowania

 Wydział Księgowości ZOW NFZ

 

 

 

 

Wszystkie aktualności