logo

Pilne Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Jak korzystać z opieki zdrowotnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia W czwartek 24 grudnia ZOW NFZ nie pracuje Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Szczepienia przeciw Covid-19

Dyrektor Zachodniopomorskiego OW NFZ zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

19.12.2020

Aktualizacja komunikatu z dnia 17.12.2020

18.12.2020 Aktualizacja formularza

Ogłoszenie Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2020 r. 

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

 1. Zadania podmiotów

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień w populacji, zgodnie z kolejnością szczepień określoną w Narodowym Programie Szczepień, na terenie niżej wymienionych gmin:

 1. miasto Kołobrzeg (3208011)
 2. gmina Pełczyce (320205)     
 3. gmina Banie (320601)          
 4. gmina Stare Czarnowo (320607)      
 5. gmina Dygowo (320802)      
 6. gmina Rymań (320805)        
 7. gmina Siemyśl (320806)       
 8. gmina Ustronie Morskie (320807)   
 9. gmina Przelewice (321204)  
 10. gmina Warnice (321206)      
 11. gmina Kobylanka (321406)  
 12. gmina Marianowo (321408) 
 13. gmina Stara Dąbrowa (321409)       
 14. gmina Grzmiąca (3215052)  
 15. gmina Rąbino (3216042)      
 16. gmina Sławoborze (3216052)          
 17. gmina Świdwin (3216011)    
 18. Wałcz (gmina miejska 3217011)      
 19. gmina Radowo Małe (3218032)       
 20. gmina Biesiekierz (3209022)
 21. gmina Nowe Warpno (321103)         
 22. gmina Recz (320206)
 23. gmina Maszewo (320403)    
 24. Barlinek (3210014)   
 25. Dębno (3210034)      
 26. Myślibórz (3210044)
 27. Płoty (3205044)

z wyłączeniem pracowników i pacjentów podmiotów udzielających wyłącznie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), zgodnie z następującymi założeniami i wymaganiami. 

 2. Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

Do udziału w programie może zostać zakwalifikowany podmiot leczniczy albo praktyka zawodowa, w szczególności świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczeniodawca POZ), spełniający następujące warunki:

 • posiada ważny wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RWDPL);
 • posiada lub zadeklaruje dysponowanie, na dzień 28 grudnia 2020 r., potencjał osobowy i lokalowy do utworzenia (wydzielenia) zespołów szczepiących na terenie gmin wskazanych w punkcie 1 i spełnienia wymagań określonych w punktach 2-7
 • podmiot jest podłączony lub zadeklaruje podłączenie do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia CEZ), oraz zadeklaruje używanie udostępnionych przez CEZ systemów do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji (przy pomocy indywidualnych kont dostępowych);

 3. Wymagania organizacyjne:

 • prowadzenie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, dla których nie wskazuje się  minimalnej liczby dni  prowadzenia szczepień;
 • prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy (w szczególności w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta, któremu stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień);
 • opcjonalnie – prowadzenie szczepień obejmujących organizację transportu z miejsca zamieszkania/pobytu i odwiezienie po szczepieniu osób, którym stan zdrowia  uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień;
 • zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, których przedmiotowe minimum deklarowanej zdolności nie obowiązuje;
 • organizacja procesu szczepienia powinna uwzględniać separację osób szczepionych od pozostałych pacjentów, co może być realizowane poprzez wyodrębnienie lokalu i ciągów komunikacyjnych lub rozdzielenie harmonogramów przyjęć;
 • wykorzystanie systemu informatycznego udostępnionego przez CEZ do obsługi skierowań, rejestracji pacjentów, ewidencji szczepień i dystrybucji szczepionek – wymagany jest  dostęp do komputera z dostępem do internetu.

 4. Wymagania osobowe (dla jednego zespołu szczepiącego, dotyczy także zespołów mobilnych):

 • lekarz lub felczer, pielęgniarka lub położna lub higienistka szkolna lub ratownik medyczny lub osoba wykonująca inny zawód medyczny posiadająca wymagane uprawnienia i kwalifikacje;
 •  kwalifikacji do szczepienia i zaszczepienia może dokonywać ta sama osoba (lekarz).

5. Warunki lokalowe i wyposażenie punktu szczepień:

 • wyodrębnione stanowiska: punkt badań, stanowisko szczepień, poczekalnia dla osób szczepionych (punkt badań i stanowisko szczepień, powinny być oddzielone, co najmniej parawanem);
 • co najmniej jedna umywalka z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, toalety dla personelu i pacjentów w miejscu udzielania świadczenia.

 6. Wyposażenie ambulatoryjnego punktu szczepień:

(dotyczy także pomieszczeń czasowo przystosowanych do udzielania szczepień):

 • sprzęt biurowy (biurko, krzesła dla lekarza, pielęgniarki i osoby szczepionej, szafka/pudełko  na dokumentację medyczną, telefon);
 • sprzęt  komputerowy (komputer, drukarka) z dostępem do  Internetu;
 • kozetka lekarska (zalecana);
 • szafka/stolik na artykuły sanitarne i inne  materiały medyczne;
 • stolik do przygotowania szczepionki; 
 • zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych);
 • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego  krwi;
 • stetoskop;
 • środki do odkażania i dezynfekcji; 
 • środki do dezynfekcji  powierzchni dotykowych; 
 • termometr;
 • lodówka,  urządzenie chłodnicze – z wolną  przestrzenią do  przechowywania szczepionek;
 • pojemniki na odpady medyczne (z tworzywa sztywnego, odpornego na przekłucie lub przecięcie, pojemnika jednorazowego użycia (zabezpieczenie  odpadów medycznych oraz zapewnienie ich odbioru i utylizacji).

 7. Wyposażenie mobilnego punktu szczepień:

 • zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy  (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych);
 • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego  krwi;
 • pojemnik do  przechowywania szczepionki;
 • stetoskop;
 • środki do odkażania i dezynfekcji; 
 • środki do dezynfekcji  powierzchni dotykowych; 
 • termometr;
 • dostęp do sprzętu  komputerowego (laptop, drukarka) z dostępem do Internetu.

 8. Podstawowe zasady realizacji szczepień:

 • w punkcie szczepień wyznaczona jest osoba koordynująca ich wykonywanie, zapraszająca poszczególne osoby do poczekalni i pilnująca zachowania dystansu pomiędzy osobami się w niej znajdującymi;
 • osoba wchodząca do poczekalni dezynfekuje dłonie;
 • między osobami w poczekalni powinna być zapewniona odległość min. 1,5 m;
 • osoba wchodząca do poczekalni oraz gabinetu ma osłonę ust i nosa;
 • poczekalnia wietrzona jest raz na 1h w sposób pośredni lub bezpośredni;
 • pomieszczenie w którym jest wykonywane  szczepienie oraz punkt badań są wietrzone raz  na 1h przez co najmniej 5 minut.;
 • punkt  badań i stanowisko szczepień są na  bieżąco dezynfekowane;
 • raz  na godzinę dezynfekuje się  klamki,  poręcze, oparcia  krzeseł,  podłogę w  poczekalni;
 • miedzy  osobą  badaną a szczepioną należy zapewnić odstęp, w tym z użyciem parawanów  czy przesłon, zapewniających intymność podczas szczepienia;
 • osoba  przed szczepieniem wypełnia w poczekalni ankietę lub przynosi ją wypełnioną ze sobą.

9. Procedura naboru

Podmioty zgłaszają swoją aplikację za pomocą formularza zgłoszeniowego, jednocześnie oświadczając, iż spełnią wymagania. Pierwszeństwo w procesie kwalifikacji mają świadczeniodawcy posiadający umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zakwalifikowane podmioty zostaną umieszczone na wykazie (lub w zaktualizowanym wykazie), o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych  rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej ustawą, opracowywanego przez  właściwego miejscowo dyrektora  OW NFZ w porozumieniu z wojewodą. Wykaz jest  publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ >>> i Dzienniku Urzędowym Wojewody>>>

10. Wynagrodzenie

Za udział w programie świadczeniodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości:

 • 61,24 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień bez transportu pacjenta;
 • 68,15 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień z  uwzględnieniem transportu pacjenta  na szczepienie;
 • 95,70 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu  zamieszkania pacjenta;
 • 73,19 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu  zamieszkania pacjenta w  przypadku więcej niż 5 pacjentów  przebywających pod jednym adresem.

11. Sposób rozliczenia należności za szczepienia

 • stawki, o których mowa w punkcie 10 zostaną ujęte w zarządzeniu Prezesa Narodowego  Funduszu Zdrowia (art. 9 ust. 3 ustawy);
 • podmioty wykonujące szczepienia będą rejestrować ich wykonanie w systemie CEZ;
 • za wykonane  uznaje się szczepienie zakończone wypełnieniem  karty szczepienia;
 • dane o wykonanych szczepieniach będą przekazywane przez CEZ do NFZ;
 • podmioty wykonujące szczepienia będą wystawiać rachunek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ za wykonane i zarejestrowane w systemie CEZ szczepienia  przeciwko SARS- CoV-2 w terminach  określonych w  zarządzeniu  Prezesa NFZ (raz na miesiąc lub częściej  za  zgodą  dyrektora OW  NFZ);
 • oddział wojewódzki NFZ będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie złożonych rachunków  na wskazane  konto bankowe  podmiotu.

 12. Informacje o sposobie zgłoszenia:

 • formularz w postaci pliku xls zgłoszenia jest dostępny pod adresem internetowym:
  Formularz zgłoszeniowy (Uwaga! formularz zaktualizowano 18.12.2020, godz. 13:00),wypełniony, należy przesłać na adres poz@nfz-szczecin.pl
 • wypełnienie i przesłanie formularza jest jednocześnie  oświadczeniem o spełnieniu lub  deklaracji spełniania warunków w wymaganym terminie i przyjęciu warunków finansowania szczepień;
 • zgłoszenia (wyłącznie przy pomocy formularza umieszczonego na stronie internetowej) są przyjmowane do dnia 22 grudnia 2020r., zgłoszenia po tej dacie będą rozpatrywane wg bieżących potrzeb;
 • zgłoszenia świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są rozpatrywane w pierwszej  kolejności;
 • zgłoszenia zostaną  rozpatrzone do dnia 24 grudnia 2020 r.;
 • ewentualne zmiany (przedłużenie) terminów, dostosowania do wymagań, składania zgłoszeń i ich  rozpatrywania będą przedmiotem odrębnych ogłoszeń;
 • wyniku kwalifikacji podmioty zostaną  poinformowane indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeżeli podmiot leczniczy złożył już aplikację w odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020r. do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i chciałby dokonać modyfikacji (zmiany) tego zgłoszenia poprzez dodanie nowego punktu szczepień (miejsca) zlokalizowanego na terenie gmin określonych w tym ogłoszeniu powinien złożyć ponownie nowe zgłoszenie. 

Wszystkie poprzednie zgłoszenia zachowują ważność.

Formularz zgłoszeniowy >>> pdf
(Uwaga! formularz zaktualizowano 18.12.2020, godz. 13:00)

                       /Dokument podpisano  elektronicznie/

Narodowy Program Szczepień >>>

Wszystkie aktualności