logo

Dla pacjenta

Drukuj

Leczenie stomatologiczne

Aktualizacja 20.11.2017

Pacjent ma prawo wyboru placówki/lekarza stomatologa, udzielających świadczeń stomatologicznych w danym zakresie na podstawie umowy z NFZ. Wizyta u stomatologa, w tym także specjalisty, nie wymaga skierowania. Pacjentowi bezpłatnie przysługują gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych - ich wykaz określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia. Gabinety stomatologiczne udzielają świadczeń w ramach umów z NFZ w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjentowi, który zgłasza się z bólem, świadczenie gwarantowane udzielane jest w dniu zgłoszenia.

Pogotowie stomatologiczne (stomatologiczna pomoc doraźna)

Stomatologiczna pomoc doraźna dotyczy przypadków nagłych. W razie bólu zęba, gdy nie ma możliwości skorzystania ze świadczeń udzielanych w ramach umów z NFZ w gabinetach stomatologicznych w godz. 8-18, można skorzystać ze stomatologicznej pomocy doraźnej, realizowanej w godzinach wieczornych i nocnych, od 19.00 do 7.00 rano oraz całodobowo - w dni wolne od pracy.

Katalog świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej obejmuje tylko niezbędne świadczenia, np. znieczulenie miejscowe powierzchniowe, miejscowe nasiękowe, przewodowe wewnątrzustne - w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi; badanie żywotności zęba; wykonanie rtg zdjęcia wewnątrzustnego w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi; opatrunek leczniczy w zębie mlecznym i stałym; trepanacja i dewitalizacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem; czasowe wypełnienie kanału; płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku; unieruchomienie zębów ligaturą drucianą; usunięcie zęba jednokorzeniowego, wielokorzeniowego, chirurgiczne usunięcie zęba, chirurgiczne zaopatrzenie małej rany włącznie z założeniem szwu; założenie opatrunku chirurgicznego;nacięcie ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem; tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk;repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy.

Miejsce udzielania świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej - otwórz link do informacji

Wybrane gwarantowane świadczenia stomatologiczne przysługujące wszystkim pacjentom

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktarzem higieny jamy ustnej jeden raz w roku kalendarzowym
 • badanie lekarskie kontrolne trzy razy w roku kalendarzowym
 • zdjęcie zębowe wewnątrzustne, do dwóch zdjęć w roku kalendarzowym - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym  
 • znieczulenie miejscowe powierzchniowe lub nasiękowe - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym  
 • znieczulenie przewodowe wewnątrzustne - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym  
 • leczenie próchnicy powierzchniowej
 • opatrunek leczniczy na zębie stałym
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba – do trzech powierzchni
 • usunięcie złogów nazębnych - jeden raz w roku kalendarzowym
 • usunięcie zęba jedno - i wielokorzeniowego
 • założenie opatrunku chirurgicznego
 • leczenie kanałowe zębów od trójki do trójki
 • wypełnienie chemoutwardzalne zębów od trójki do trójki

Leczenie protetyczne

 • uzupełnienie  braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej - jeden raz na 5 lat w przypadku braku 5 zębów i powyżej w łuku zębowym
 • zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce lub żuchwie łącznie z pobraniem wycisku - jeden raz na 5 lat
 • odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem - jeden raz na 2 lata oraz całkowite podścielenie protezy w sposób pośredni -1 raz na 2 lata

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu u dzieci

 • Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym. Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego. Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia (nie przysługuje wykonanie aparatu ortodontycznego w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia go lub utraty).
 • Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym nieelastycznym. Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego. Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia (nie przysługuje wykonanie aparatu ortodontycznego w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia go lub utraty).
 • Kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym. Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 12. roku życia, w ramach kontroli wyników leczenia po jego zakończeniu w tak zwanym okresie retencji do ukończenia 13. roku życia (dotyczy dzieci leczonych w ramach świadczeń gwarantowanych). Udzielane nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym.
 • Naprawa aparatu z wyciskiem. Świadczenie dotyczy naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia. Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym (nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).
 • Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie. Świadczenie dotyczy naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia. Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym (nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).

Dowodem wykonania protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy, jest pisemne potwierdzenie przez pacjenta odbioru wykonanej pracy. Potwierdzone zlecenie załączane jest do dokumentacji medycznej.

Dodatkowe świadczenia dzieci i młodzieży do 18. roku życia:

 • leczenie próchnicy powierzchniowej
 • zabezpieczenie bruzd zębów szóstych lakierem szczelinowym - 1 raz do ukończenia 8 roku życia
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych
 • opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
 • całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych stałych
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych siecznych i kłach
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni, na 2 powierzchniach
 • całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach, na 3 powierzchniach
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z wypełnieniem 2 i 3 kanałów; leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 i 3 kanałów zęba
 • usunięcie złogów nazębnych – nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał
 • wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego

Dodatkowe świadczenia dla kobiet w ciąży i połogu (do 42 dnia po porodzie):

Kobietom w ciąży i połogu przysługują dodatkowe świadczenia stomatologiczne:

 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z wypełnieniem 2 kanałów i 3 kanałów;
 • leczenie kanałowe zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 i 3 kanałów zęba;
 • usunięcie złogów nazębnych - nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia
 • badanie kontrolne nie częściej niż raz na kwartał

Profilaktyczne świadczenia dla dzieci do ukończenia 6 roku życia:

Opieka stomatologiczna nad dzieckiem może się rozpocząć już w pierwszym roku życia. Świadczenia gwarantowane dla małych dzieci to m.in.:

6 miesiąc życia:

 • wizyta kontrolna z instruktażem nauki w zakresie higieny jamy ustnej
 • badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej

9 miesiąc życia:

 • ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej
 • profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań

12 miesiąc życia:

 • wizyta adaptacyjna z ocena stanu uzębienia mlecznego
 • kontrola higieny jamy ustnej
 • profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań

W 2, 4, 5 i 6 roku życia:

 • wizyta adaptacyjna (w 2,4,5 r.ż.)          
 • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW  (PUW - suma zębów z próchnicą, usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy)
 • kontrola higieny jamy ustnej
 • ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia
 • profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań
 • zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna

W 7 roku życia:

 • kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego oraz wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym do ukończenia 16. roku życia oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień oraz znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi (pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia).
Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18. rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

Dokumenty potwierdzające prawo do dodatkowych świadczeń:

 • dzieci nieubezpieczone - dokument stwierdzający tożsamość lub skrócony odpis aktu urodzenia
 • kobiety w ciąży - karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub karta przebiegu ciąży i dokument stwierdzający tożsamość
 • kobiety w okresie połogu - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość


Podstawy prawne