logo

Pilne Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Jak korzystać z opieki zdrowotnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Nasz oddział NFZ

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy starszego referenta/młodszego specjalisty w Sekcji Postępowań Administracyjnych w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców WSS/24/2015

13.08.2015

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

 

Poszukuje kandydata na stanowisko: starszego referenta/młodszego specjalisty do Sekcji Postępowań Administracyjnych w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców WSS/24/2015


Miejsce wykonywania pracy: Szczecin
Wymiar etatu: 1


Główne obowiązki:

 • Przygotowywanie projektów decyzji Dyrektora Oddziału wydawanych w trybie art. 109, dotyczących objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i ustalenia prawa do świadczeń zdrowotnych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego względem świadczeniobiorców, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym przygotowywania projektów decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokości oraz terminu płatności.
 • Przygotowywanie projektów decyzji Dyrektora Oddziału w trybie art. 109a ustawy
 • w przedmiocie interpretacji indywidualnych, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i przekazywanie ich do Centrali Funduszu celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Współpraca z ZUS, KRUS, świadczeniodawcami i innymi instytucjami oraz organami administracji w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie prowadzonych postepowań administracyjnych.
 • Przetwarzanie i aktualizacja danych w ramach Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.
 • Przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen, wniosków, informacji w zakresie prowadzonych spraw.
 • Udzielanie informacji w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie - wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe - udokumentowany minimum 1-roczny staż pracy
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • komunikatywność
 • bardzo dobra organizacja pracy

 

Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w sprawach z zakresu prawa administracyjnego będzie dodatkowym atutem

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzających minimum 1-roczny staż pracy

 


Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 81

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 04.09.2015 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSS/24/2015.

 

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.).

 

Art.112.
1.Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.


 

Wszystkie aktualności