logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Nasz oddział NFZ

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko starszego referenta w komórce organizacyjnej Rzecznika Prasowego (RP/21/2015)

10.07.2015

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin


Poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy referent w komórce organizacyjnej Rzecznika Prasowego


Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin


Główne obowiązki:

 • Przygotowywanie informatorów dla osób ubezpieczonych o: zasadach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i miejscach ich udzielania
 • Przygotowywanie i udział w akcjach promujących system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego/ NFZ
 • Obsługa strony internetowej oraz intranetu
 • Monitorowanie wskaźników obsługi telefonicznej interesariuszy ZOW NFZ na podstawie danych dostępnych w systemie informatycznym

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie - wyższe
 • umiejętność pisania informacji z przeznaczeniem do publikacji na stronie internetowej, dobra znajomość języka polskiego
 • znajomość pakietu Office
 • podstawowa znajomość programów graficznych: Adobe Photoshop, CorelDRAW, umiejętność tworzenia elementów graficznych
 • praktyczna znajomość obsługi systemu CMS, doświadczenie przy obsługiwaniu stron internetowych

 

Wymagania pożądane:

 • prawo jazdy kategorii B
 • odpowiedzialność
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn.zmn.)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • Informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 24 lipca 2015 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a, z dopiskiem: "OFERTA PRACY RP /21/2015".

 

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zmn.).

 

 

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

Wszystkie aktualności