logo

Pilne Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Jak korzystać z opieki zdrowotnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Nasz oddział NFZ

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko specjalista/ starszy specjalista w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli WKO/20/2015

10.07.2015

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin


Poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:


Specjalista/Starszy specjalista
w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli


Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin


Główne obowiązki:

 • Przygotowywanie i prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości realizacji świadczeń medycznych oraz ich dokumentowania
 • Sporządzanie protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonywanych kontroli zawierających ocenę syntetyczną wyników kontroli

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz (z wyłączeniem lekarza dentysty)
 • doświadczenie zawodowe:

- udokumentowany minimum 3-letni staż pracy (dot. naboru na stanowiska specjalisty)
- udokumentowany minimum 4-letni staż pracy (dot. naboru na stanowisko starszego specjalisty)

 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia
 • znajomość obsługi komputera, programy Word i Excel w stopniu podstawowym
 • znajomość ustaw o: świadczeniach opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych i finansach publicznych
 • komunikatywność


Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn.zmn.)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza
 • kopie dokumentów potwierdzających udokumentowany czas pracy

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • Informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45

Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a, z dopiskiem: "OFERTA PRACY WKO/20/2015".Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zmn.).


Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zmn.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.


 

Wszystkie aktualności