logo

Pilne Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Jak korzystać z opieki zdrowotnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Nasz oddział NFZ

Ogłoszenie w sprawie naboru na zastępstwo na stanowisko pracy referenta / starszego referenta w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (WAG/11/2015)

12.05.2015

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin


Poszukuje kandydata na stanowisko:

referent / starszy referent
w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
WAG/11/2015

Wymiar etatu: 1


Forma zatrudnienia: czas określony - zastępstwo


Miejsce wykonywania pracy: Szczecin


Główne obowiązki:

 • Przyjmowanie korespondencji wpływającej do oddziału, segregowanie jej, otwieranie, opatrywanie pieczęcią wpływ
 • Skanowanie wybranej korespondencji wpływającej do Oddziału i jej rejestracja w systemie elektronicznego obiegu dokumentów ELO, a następnie przekazanie do sekretariatów Dyrektora Oddziału i Z-ców Dyrektora,
 • Sporządzanie w programie Microsoft Excel wykazów otrzymanych każdego dnia skierowań na leczenie uzdrowiskowe, zleceń na zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz zestawień zbiorczych recept,
 • Przyjmowanie z komórek organizacyjnych pism do wysyłki, segregowanie ich i ewidencjonowanie w rejestrze elektronicznym oraz przekazywanie korespondencji i przesyłek przedstawicielowi Poczty Polskiej,
 • Dokonywanie zwrotów korespondencji i przesyłek mylnie dostarczonych.

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie - wyższe, preferowane: ekonomiczne, administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe - udokumentowane min. 3 lata stażu pracy,
 • doświadczenie w pracy z klientem, np. praca w sekretariacie, kancelarii, biurze obsługi klienta,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (WORD i EXCEL), skanera, faksu, kopiarki, drukarki sieciowej.


Dodatkowe wymagania:

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność


Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzających minimum 3-letni staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 81

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 26.05.2015 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WAG/11/2015.


Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.


Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.).

 

Art.112.
1.Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r, poz.. 950 ze zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

Wszystkie aktualności