logo

Pilne Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Jak korzystać z opieki zdrowotnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Nasz oddział NFZ

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Kadr i Szkoleń (WKS/10/2015)

08.05.2015

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin


Poszukuje kandydata na stanowisko:


Naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń


Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin


Główne obowiązki:

 • Planowanie pracy wydziału i potrzeb kadrowych w oparciu o plan finansowy Funduszu
 • Nadzorowanie obsługi pracowników Oddziału w zakresie kadrowym i socjalnym
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy pracowników Oddziału
 • Udział w procesie rekrutacji i doborze pracowników na wolne stanowiska pracy
 • Organizowanie i monitorowanie szkoleń, praktyk i staży
 • Opracowywanie oraz wdrażanie zasad i procedur kadrowych w Oddziale przydatnych podczas zatrudniania, awansowania i rozwoju zawodowego pracowników
 • Kontrola dyscypliny pracy pracowników oraz nadzór nad ewidencją czasu pracy
 • Nadzór nad sprawozdawczością dotyczącą zatrudnienia i działalności szkoleniowej
 • Współpraca z Centralą NFZ, związkami zawodowymi i innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału w zakresie prowadzonych spraw

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie - wyższe, preferowane: wyższe prawnicze lub studia podyplomowe z zakresu prawa pracy lub zarządzania zasobami ludzkimi
 • doświadczenie zawodowe - minimum 6-letni staż pracy, w tym co najmniej kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w komórce kadrowej
 • bardzo dobra znajomość prawa pracy i stosowania przepisów kodeksu pracy w praktyce
 • dobra znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • dobra znajomość obsługi komputera

 

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w urzędach administracji publicznej
 • znajomość zasad rozliczania wynagrodzeń
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów
 • wysoka kultura osobista

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1182)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających udokumentowany minimum 6-letni staż pracy, w tym co najmniej kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w komórce kadrowej

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • Informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 25 maja 2015 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a, z dopiskiem: "OFERTA PRACY WKS/10/2015".Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 


Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmn.).

 

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

 

Wszystkie aktualności