logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Nasz oddział NFZ

Ogłoszenie w sprawie naboru na zastępstwo na stanowisko pracy starszego referenta w Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Pyrzycach w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców (WSS/8/2015)

21.04.2015

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin


Poszukuje kandydata na stanowisko:

 

starszy referent
w Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Pyrzycach
Wydziału Spraw Świadczeniobiorców - WSS/8/2015

 

Wymiar etatu: 1
Forma zatrudnienia: czas określony - zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Pyrzyce


Główne obowiązki:

 • Udzielanie informacji w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce oraz innych krajach UE/ EOG.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, ich weryfikowanie oraz wydawanie i anulowanie kart EKUZ na rzecz osób ubezpieczonych oraz osób uprawnionych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Potwierdzanie i kontrola prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Fundusz.
 • Współpraca z ZUS, KRUS i innymi organami administracji w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Przyjmowanie i sprawdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe pod względem ich aktualności.
 • Przyjmowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie zleceń na wyroby medyczne.
 • Przetwarzanie i aktualizacja danych w ramach Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie - wyższe
 • doświadczenie zawodowe - udokumentowane minimum 2 lata stażu pracy
 • doświadczenie w pracy z klientem
 • znajomość ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o działalności leczniczej
 • dobra znajomość obsługi komputera

 

Dodatkowe wymagania:

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista


Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzających minimum 2-letni staż pracy


Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 81

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 07.05.2015 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSS/8/2015.

 

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.).


Art.112.
1.Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

Wszystkie aktualności