logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Nasz oddział NFZ

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pracy starszy referent w Dziale Weryfikacji Raportów Statystycznych Wydziału Ekonomiczno-Finansowego i Współpracy Międzynarodowej (WEFiWM/ 5/2015) czas określony – zastępstwo-

25.02.2015


ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ  w  Szczecinie

Poszukuje kandydata na stanowisko:         starszy referent

                                                  w Dziale Weryfikacji Raportów Statystycznych

                        Wydziału Ekonomiczno-Finansowego i Współpracy Międzynarodowej - WEFiWM/5/2015                                     

     Wymiar etatu:   1

     Miejsce wykonywania pracy: Szczecin   

     Forma zatrudnienia:  umowa na czas określony - zastępstwo

      Główne obowiązki:  

 • Kontrola merytoryczna raportów statystycznych z wykonanych świadczeń medycznych w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 • Prowadzenie dodatkowych okresowych weryfikacji raportów statystycznych

 • Przygotowanie pism, dokumentów, zestawień i analiz

 • Prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami w zakresie wyjaśniania stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonych procedur walidacji i weryfikacji raportów statystycznych

 

                   Wymagania konieczne:

 • wykształcenie - wyższe

 • doświadczenie zawodowe - 2-letni staż pracy

 • znajomość ustaw o: świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

finansach publicznych, rachunkowości

 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem, w tym biegłego posługiwania się aplikacjami Word, Excel z pakietu Microsoft Office

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków

 

Dodatkowe wymagania:

 • bardzo dobra organizacja pracy

 • komunikatywność

 • umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i  CV

 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych             w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1182)

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • kopie dokumentów potwierdzających udokumentowany minimum 2-letni staż pracy

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej

 • kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  

 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani

 • Informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

   

 

 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia   11 marca  2015 r.  na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ,  71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45

Wydział Kadr i Szkoleń,  pokój 405 a,  z dopiskiem:   „ OFERTA PRACY  WEFiWM /5/ 2015".       

                                   

 Inne  informacje:                                           

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity:  Dz. U.  z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmn.).

 

 

 

Art. 112. 

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

Wszystkie aktualności