logo

Pilne Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Jak korzystać z opieki zdrowotnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Nasz oddział NFZ

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy starszego referenta w Dziale ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WSOZ/4/2015)

18.02.2015

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
Poszukuje kandydata na stanowisko:

 

starszy referent
w Dziale ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/4/2015

 

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

 

Główne obowiązki:

 •  Obsługa świadczeniobiorców w Sali Obsługi w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne;
 •  Kontrola formalna zleceń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne;
 •  Przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych na wnioski i skargi zgłaszane przez świadczeniobiorców, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne;
 •  Prowadzenie bazy danych oraz czuwanie nad jej aktualnością w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
 •  Udział w rozpatrywaniu wniosków o zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 •  Współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne;
 •  Przyjmowanie, weryfikowanie i rejestrowanie wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz wydawanie ww. kart osobom uprawnionym w ramach przepisów o koordynacji;
 •  Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie danych dostępowych do systemu ZIP;
 •  Przyjmowanie i sprawdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe pod względem ich aktualności.

 

Wymagania konieczne:

 •  wykształcenie - wyższe medyczne
 •  doświadczenie zawodowe - udokumentowany staż pracy minimum 2 lata, w tym w pracy z klientem
 •  znajomość ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o działalności leczniczej
 •  biegła znajomość programów Word, Excel i obsługi urządzeń biurowych

 

Pozostałe wymagania:

 •  komunikatywność
 •  umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu
 •  dokładność i systematyczność
 •  umiejętność pracy w zespole
 •  umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych
 •  wysoki poziom kultury osobistej, miłe usposobienie.

 

Wymagane dokumenty:

 •  podpisane: list motywacyjny i CV
 •  podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 •  kopie świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzających minimum 2-letni staż pracy

 


Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 •  kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 •  kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy
 •  kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 •  informacja telefoniczna: 91 425 11 81

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 03.03.2015 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSOZ/4/2015.

 

Inne informacje:

 •  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 •  Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.).

 

Art.112.
1.Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

Wszystkie aktualności