logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Nasz oddział NFZ

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego Wydziału ds. Służb Mundurowych (DLU / 2 /2015)”

14.01.2015

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie

Poszukuje kandydata na stanowisko:

SPECJALISTA

w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego Wydziału do Spraw Służb Mundurowych

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin


Główne obowiązki:

 •  opiniowanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe pod kątem ustalenia odpowiedniego rodzaju leczenia uzdrowiskowego ze wskazaniami medycznymi
 •  udział w postępowaniu konkursowym na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
 •  przygotowanie odpowiedzi merytorycznych na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
 •  przygotowywanie projektów odpowiedzi merytorycznych na skargi i wnioski ubezpieczonych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Wykształcenie:

 •  wyższe medyczne - lekarz specjalizacja w zakresie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej

 

Wymagania konieczne:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
 •  umiejętność biegłej obsługi komputera
 •  samodzielność i dyspozycyjność
 •  umiejętność pracy w zespole
 •  odporność na stres

 

Wymagane dokumenty:

 •  podpisane: list motywacyjny i CV
 •  podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 •  kopie dokumentów potwierdzających minimum 3-letni staż pracy

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 •  kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 •  kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 •  kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 •  Informacja telefoniczna: 91 425 11 99.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a, z dopiskiem: „OFERTA PRACY DLU/ 2 /2015".


Inne informacje:

 •  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 •  Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmn.):

 

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

Wszystkie aktualności