logo

Dla pacjenta

Drukuj

Leczenie uzdrowiskowe

06.09.2018

Świadczenia uzdrowiskowe gwarantowane
Stawki za pobyt w sanatorium - od 1 października 2014
Wskazania i przeciwwskazania
Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
  Gdzie do uzdrowiska
Kontakt: Całodobowy telefon informacyjny
tel. 91 425 11 51, faks 91 425 10 98
e-mail: uzdrowiska@nfz-szczecin.pl

Zasady kierowania do uzdrowiska

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i przeciwwskazania.
Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań, wykonanych na zlecenie i koszt kierującego:

  • badania dla dorosłych: OB, morfologia krwi, mocz, EKG (ważność badania wynosi 6 m-cy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania
  • badania dla dzieci: OB, morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska)

Skierowanie może być przekazane do Oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub bezpośrednio przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. W Oddziale NFZ jest rejestrowane w systemie informatycznym, otrzymuje kolejny numer, a następnie jest rozpatrywane pod względem celowości.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. 2011 nr 142 poz. 835, par. 2, ust 1, pkt. 1 i 2), w przypadku dorosłych - zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej to nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Przepisu tego nie stosuje się do leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym, do rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz do uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego.

Skierowanie

Oceny celowości skierowania na leczenie uzdrowiskowe dokonuje zatrudniony w NFZ lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, na podstawie danych zawartych w skierowaniu i dołączonej aktualnej dokumentacji medycznej. Lekarzowi specjaliście przysługuje prawo dokonania zmiany kwalifikacji skierowania.
Skierowanie z niepełnymi informacjami nie jest przez Fundusz rozpatrywane.
O efekcie rozpatrzenia skierowania pacjent jest informowany na piśmie. Jeżeli oddział Funduszu nie potwierdzi skierowania z powodu braku miejsc, świadczeniobiorca wpisywany jest na listę oczekujących, o czym jest pisemnie informowany, ze wskazaniem okresu oczekiwania na potwierdzenie skierowania.
Skierowanie podlega weryfikacji po upływie 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeśli w tym okresie leczenie nie mogło być rozpoczęte, skierowanie jest odsyłane do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego celem weryfikacji. O konieczności weryfikacji skierowania oddział Funduszu powiadamia świadczeniobiorcę pisemnie.
O terminie rozpoczęcia turnusu, miejscu i rodzaju leczenia pacjent jest powiadamiany nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego przed rozpoczęciem leczenia, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Rezygnacja jest zasadna, gdy jej powodem jest wypadek losowy lub choroba ubezpieczonego (np. pobyt w szpitalu), potwierdzone odpowiednim dokumentem. W przypadku uzasadnionego zwrotu skierowania, Fundusz wyznacza nowy termin realizacji skierowania, zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania. Nieuzasadniony zwrot skierowania traktowany jest jak złożenie nowego skierowania.

Skierowanie podlega weryfikacji po upływie 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeśli w tym okresie leczenie nie mogło być rozpoczęte, skierowanie jest odsyłane do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego celem weryfikacji. O konieczności weryfikacji skierowania oddział Funduszu powiadamia świadczeniobiorcę pisemnie.

Odpłatność za leczenie w sanatorium dla dorosłych

Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem) a także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania.
Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Stawki określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia.
Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest.

Sanatorium dla dorosłych

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych trwa 21 dni. Sanatorium zapewnia co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym: średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie w tym co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne.

Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym trwa 28 dni. Wykonywanych jest nie mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie, w tym co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne. Sanatorium w ramach turnusu rehabilitacji uzdrowiskowej zapewnia razem nie miej niż 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Świadczenia udzielane są w profilach: choroby ortopedyczno - urazowe, układu krążenia, choroby układu oddechowego.

Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem) a także odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania. Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Stawki określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia.
Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest.

Szpital uzdrowiskowy dla dorosłych

Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatne. Pacjent ponosi jedynie koszty przejazdu do szpitala uzdrowiskowego (i z powrotem). Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych trwa 21 dni.

Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym trwa 28 dni. W ramach leczenia wykonywanych jest nie mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie, przez 6 dni w tygodniu - razem nie mniej niż 96 zabiegów fizjoterapeutycznych podczas całego turnusu; świadczenia rehabilitacji uzdrowiskowej udzielane są w profilach: choroby ortopedyczno - urazowe, układu krążenia, choroby układu oddechowego.

Leczenie uzdrowiskowe dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej, nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w leczeniu uzdrowiskowym (także w sanatorium).

Leczenie dzieci w sanatorium trwa 21 dni, natomiast w szpitalu uzdrowiskowym - 27 dni.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe same lub pod nadzorem opiekuna prawnego. Leczenie dzieci jest bezpłatne, natomiast rodzic lub opiekun ponoszą pełną odpłatność za pobyt w zakładzie uzdrowiskowym.
Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok; młodzież szkół ponadgimnazjalnych - w okresie wolnym od nauki, chyba że w uzdrowisku zorganizowane jest nauczanie. Np. od września 2014 roku w ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu jest również oddział Liceum Ogólnokształcącego.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dla dorosłych i dla dzieci

Na leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku kierowani są zarówno dorośli, jak i dzieci. Leczenie trwa od 6-18 dni zabiegowych; w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym pacjenci ponoszą koszty pobytu, we własnym zakresie zapewniając sobie zakwaterowanie i wyżywienie. NFZ finansuje zabiegi.

Doba hotelowa w uzdrowisku

Pierwszy dzień pobytu w uzdrowisku rozpoczyna się o godzinie 14.00, natomiast ostatni dzień kończy się o godzinie 12.00.


Podstawy prawne