logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Aktualności dla pacjenta

Wydawanie danych dostępowych do ZIP pełnomocnikom osób, które z powodu stanu zdrowia nie mogą złożyć czytelnego podpisu na pełnomocnictwie.

06.08.2015

Pełnomocnictwo, dla swej ważności, musi zostać udzielone na piśmie, co wynika z art. 99 §2 kodeksu cywilnego.

W przypadku niemożności złożenia własnoręcznego podpisu przez osobę, która jest w stanie czytać, zastosowanie może mieć regulacja art. 79 k.c., która wprowadza dwa sposoby zastępczej formy składania oświadczenia woli przez osoby niemogące pisać:
1) pierwszy z nich polega na tym, że składający oświadczenie czyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wpisuje jego imię i nazwisko oraz składa swój podpis

2) drugi ze sposobów polega na tym, że dokument zawierający treść oświadczenia woli, zamiast składającego to oświadczenie, podpisze inna osoba, a jej podpis zostanie poświadczony przez notariusza/wójta/burmistrza/prezydenta miasta/starostę/marszałka województwa. Wymogiem skuteczności takiej zastępczej formy oświadczenia woli jest adnotacja na dokumencie, że podpis innej osoby został złożony na życzenie niemogącego pisać, lecz mogącego czytać.

 

Istnieje także trzeci zastępczy sposób złożenia oświadczenia woli przez osobę niemogącą pisać, przewidziany w prawie o notariacie - złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego.

Informację o niemożności złożenia podpisu przez świadczeniobiorcę składa się na wniosku o wydanie danych dostępowych. Wskazuje się na nim także pełnomocnika do odbioru loginu i hasła do ZIP.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

 

 

 

Wszystkie aktualności