logo

Pilne Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Jak korzystać z opieki zdrowotnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
Prosimy o zapoznanie się z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Narodowym Funduszu Zdrowia.


Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), podajemy następujące informacje:   
    

● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
 • za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
 • e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Prezes NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: jw.
 • za pomocą platformy ePUAP: j.w.
 • e-mailem: iod@nfz.gov.pl

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit a) b), c) i e);

 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych,

Wnioskodawcy przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (o ile w danym przypadku przysługuje);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Niepodanie przez Pana/nią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONITORINGU

Podczas wizyty w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwa wizerunek może zostać zarejestrowany przez kamery monitoringu znajdujące się w wokół budynku Oddziału, ciągów komunikacyjnych w piwnicy i na parterze budynku oraz w strefach bezpieczeństwa. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Państwu, jak i naszym pracownikom, a także w celu ochrony wyposażenia Oddziału oraz własności odwiedzających nas osób. Zarejestrowany obraz nie jest wykorzystywany
do żadnych innych celów, niż wskazane powyżej. Dostęp do nagrań mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Oddziału oraz pracownicy ochrony, a także firmy zapewniające wsparcie techniczne systemu. Nagrania nie będą udostępniane nikomu, poza uprawnionymi organami państwowymi – jako materiał dowodowy na potrzeby prowadzonych postępowań.
W uzasadnionych przypadkach mają Państwo prawo dostępu do nagrań. Mają Państwo również prawo żądania anonimizacji lub usunięcia wizerunku na zarejestrowanych obrazach. 
Po 30 dniach nagrania są nadpisywane, bez możliwości ich odtworzenia.

Pliki do pobrania: