logo

Dla pacjenta

Drukuj

Rehabilitacja lecznicza

Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych.

Rehabilitacja lecznicza w warunkach ambulatoryjnych
Rehabilitacja lecznicza w warunkach domowych
Rehabilitacja lecznicza w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego
Rehabilitacja lecznicza w warunkach stacjonarnych

Na rehabilitację wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Na niektóre zakresy świadczeń, skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista.

Skierowanie na rehabilitację leczniczą w trybie ambulatoryjnym, tj. na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Jedynie w przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ, lekarz specjalista (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu udzielania świadczeń, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.
NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych dzieci (do ukończenia 18 roku życia) z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego może się odbywać na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej. Cykl terapeutyczny trwa do 120 dni zabiegowych i obejmuje do 5 zabiegów dziennie.

Poradnia rehabilitacji (lekarz) czynna jest co najmniej 2 dni w tygodniu, w tym co najmniej jeden dzień w przedziale czasowym od 13:00 do 18:00. Gabinet, zakład rehabilitacji lub fizjoterapii (zbiegi) czynny jest co najmniej 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 5 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 dni w przedziale czasowym od 13:00 do 18:00.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, fizjoterapii i balneoklimatologii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, balneologii, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacja I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego - przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołam pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • urazami kończyn dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

Rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego, lekarz poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, reumatologicznej oraz - w przypadku schorzeń przewlekłych - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

NFZ finansuje od 3 do 6 tygodni rehabilitacji. W przypadkach uzasadnionych medycznie koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

 • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego), oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji, w zależności od jego stanu zdrowia, oraz określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju i kolejności wykonywania świadczeń.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej.

NFZ finansuje do 120 dni rehabilitacji w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

 • Rehabilitacja słuchu i mowy

Kompleksowa i wielospecjalistyczna opieka diagniostyczno-terapeutyczna nad świadczeniobiorcami z uszkodzonym słuchem. Rehabilitacja słuchu i mowy polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego świadczeniobiorcy w rehabilitacji, w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywanych świadczeń.

Skierowanie na rehabilitację słuchu i mowy wystawia lekarz poradni otolaryngologicznej, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii neurologicznej.

NFZ finansuje do 120 dni rehabilitacji w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

 • Rehabilitacja wzroku

Kompleksowa i wielospecjalistyczna opieka diagnostyczno-terapeutyczna nad świadczeniobiorcami z uszkodzonym wzrokiem. Rehabilitacja wzroku polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego świadczeniobiorcy w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywanych świadczeń i realizacji zadań.

Skierowanie na rehabilitację wzroku wystawia lekarz poradni okulistycznej, neurologicznej.

NFZ finansuje do 120 dni rehabilitacji w roku kalendarzowym.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

 • Rehabilitacja kardiologiczna

Udzielana jest świadczeniobiorcom, w szczególności po ostrych zespołach wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych, zabiegach chirurgii naczyniowej, zaostrzeniach niewydolności serca.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawia lekarz oddziału kardiologii, oddziału kardiochirurgii, oddziału chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej, poradni rehabilitacyjnej.

NFZ finansuje czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ośrodku lub oddziale ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego i trwa do 24 osobodni w okresie trzech miesięcy.

 • Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii (leczenie schorzeń układu oddechowego w oparciu o naturalny mikroklimat)

Ogół działań rehabilitacyjnych mający na celu poprawę sprawności funkcjonowania układu oddechowego przez:

 • poprawę wentylacji płuc
 • zapobiegnięcie następstwom chorób układu oddechowego
 • poprawę mechaniki oddychania w przebiegu przewlekłych chorób układu oddechowego
 • poprawę sprawności ogólnej funkcjonowania ustroju
 • wykorzystanie rezerw oddechowych w razie nieodwracalnych zmian w obrębie układu oddechowego
 • nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej istoty choroby

Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii prowadzona jest w naturalnych podziemnych komorach solnych.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną wystawia lekarz poradni rehabilitacji medycznej gruźlicy i chorób płuc, alergologii, laryngologii, pulmonologii.

NFZ finansuje czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale, który ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, nie krótszy niż 14 dni i nie przekraczający 24 dni.

Rehabilitacja udzielana w warunkach stacjonarnych

 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, w szczególności świadczeniobiorców po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych,
którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego oraz w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.

Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie.

NFZ finansuje czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej warunkach stacjonarnych dla jednego świadczeniobiorcy od 3 do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzja lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

 • Rehabilitacja pulmonologiczna

Świadczenia rehabilitacji pulmonologicznej udzielane są świadczeniobiorcom wymagającym kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej w procesie leczenia powikłań lub przedłużających się chorób płuc.

Do rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych kierowani są w szczególności świadczeniobiorcy cierpiący na:

 • przewlekłe nieżyty oskrzeli, zanikowe, śluzowe, śluzowo-ropne, po przebytych zaostrzeniach z zaburzeniami wentylacji
 • rozedmę i pylice płuc
 • POChP
 • przewlekłe śródmiąższowe choroby płuc z zaburzeniami wentylacji
 • astmę oskrzelową po zaostrzeniach
 • rozstrzenie oskrzeli (choroba dróg oddechowych, będąca nieodwracalnym rozszerzeniem światła oskrzeli w wyniku uszkodzenia ich ściany)
 • mukowiscydozę
 • stany po przebytym odoskrzelowym zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończeniu leczenia)
 • stany po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej (do 3 tygodni od zakończenia leczenia)
 • stany przed i pooperacyjne w obrębie dróg oddechowych

Do rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego w warunkach stacjonarnych kierowani są w szczególności świadczeniobiorcy cierpiący na:

 • nawracające zapalenia oskrzeli
 • stany po zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia)
 • stany po przebytym RDS
 • astmę oskrzelową
 • mukowiscydozę
 • wrodzone wady układu oddechowego
 • stany po aspiracji ciała obcego
 • stany po zabiegach torakochirurgicznych
 • zespoły zatokowo-oskrzelowe
 • rozstrzelenie oskrzeli z towarzyszącym nieżytem
 • wszelkie nawracające schorzenia dróg oddechowych towarzyszące innym przewlekłym chorobom, takim jak epilepsja i inne schorzenia neurologiczne lub zespoły złego wchłaniania
 • wrodzone wady serca, postawy

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną wystawia lekarz oddziału pulmonologicznego, torakochirurgicznego, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego, a w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego oddziału pediatrycznego oraz lekarz poradni chorób płuc, rehabilitacyjnej, alergologicznej.

NFZ finansuje czas rehabilitacji pulmonologicznej warunkach stacjonarnych dla jednego świadczeniobiorcy trwający do 3 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzja lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

 • Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną w ramach kontynuacji leczenia jest wystawiane przez lekarza oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego oraz lekarza poradni kardiologicznej, rehabilitacyjnej.

 • Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi

Czas trwania rehabilitacji wynosi do 5 tygodni bez przerwy.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

 • Rehabilitacja kardiologiczna

kategoria I: trwa do 3 tygodni bez przerwy, przez 6 dni w tygodniu.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.
kategoria II: trwa do 2 tygodni bez przerwy, przez 6 dni w tygodniu.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

 • Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest dla świadczeniobiorców ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń, z podziałem na kategorie, w zależności od stanu pacjenta. Warunkiem zakwalifikowania świadczeniobiorcy do danej grupy jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy w indywidualnej dokumentacji medycznej.

 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi (kategorie I i II)
 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu
  kategoria I: rehabilitacja wynosi do 16 tygodni bez przerwy w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 12 tygodni bez przerwy w przypadku braku chorób współistniejących. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.
  kategoria II: rehabilitacja trwa do 9 tygodni bez przerwy w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 6 tygodni bez przerwy w przypadku braku chorób współistniejących. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.
 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi (kategorie I i II)
 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych

kategoria I: rehabilitacja trwa do 16 tygodni bez przerwy - w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 12 tygodni bez przerwy - w przypadku braku chorób współistniejących.
Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego - w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego - w przypadku braku chorób współistniejących.
kategoria II: rehabilitacja trwa do 9 tygodni bez przerwy w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 6 tygodni bez przerwy w przypadku braku chorób współistniejących. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.

 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych

kategoria I: rehabilitacja trwa do 9 tygodni bez przerwy. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.
kategoria II: rehabilitacja trwa do 6 tygodni bez przerwy. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.

 • Rehabilitacja neurologiczna przewlekła - odbywa się raz w roku kalendarzowym i trwa do 6 tygodni.
 • Rehabilitacja neurologiczna dziecięca; trwa, w roku kalendarzowym:

kategoria I - do 16 tygodni
kategoria II - do 12 tygodni
kategoria III - do 12 tygodni

Skierowanie do rehabilitacji neurologicznej wszystkich grup i kategorii świadczeń ( oprócz dziecięcej ) wystawia lekarz oddziału lub kliniki anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych lub lekarz poradni specjalistycznej rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.
W przypadku rehabilitacji przewlekłej skierowanie wystawiane jest choremu, który jest już po przebytej rehabilitacji zaburzeń funkcji mózgu - kategoria I, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria I, zaburzeń OUN i dystrofii mięśniowych - kategoria I, oraz który wymaga kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych i rokuje funkcjonalne z niej korzyści.
Skierowanie do rehabilitacji neurologicznej dziecięcej wszystkich kategorii świadczeń wystawia lekarz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, lub lekarz poradni specjalistycznej rehabilitacyjnej, neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • Rehabilitacja w zakładzie rehabilitacji

Pacjent przebywający w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w którym świadczenia udzielane są całodobowo, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 2,5 krotności najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. W zakresie rehabilitacji  stacjonarnej ogólnoustrojowej i kardiologicznej zakładami są: "Uzdrowisko Kamień Pomorski" Spółka Akcyjna oraz  "Uzdrowisko Świnoujście"  Spółka Akcyjna Świnoujście.  W zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej zakładem jest Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna.