logo

Pilne Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Jak korzystać z opieki zdrowotnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia W czwartek 24 grudnia ZOW NFZ nie pracuje Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Aktualizacja 30.03.2020

Telefoniczna Informacja Pacjenta 800 190 590

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniają się zasady wystawiania zleceń na wyroby medyczne (np. wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, cewniki, środki pomocnicze): wprowadzony zostaje nowy wzór zlecenia, który nie wymaga potwierdzenia w Oddziale NFZ!!!  Uprawnienie pacjenta do danego wyrobu medycznego zostaje potwierdzone w systemie elektronicznym przez lekarza lub inną osobę uprawnioną, która zlecenie wystawia (w przychodni, w szpitalu). Dzięki temu pacjent od razu może się udać z potwierdzonym zleceniem do sklepu lub apteki, bez konieczności wizyty w NFZ, jak do tej pory. Dzięki nowemu rozwiązaniu pacjenci i ich opiekunowie nie tracą czasu na potwierdzanie zleceń w NFZ (osobiście lub korespondencyjnie).
Nowy sposób potwierdzania zleceń w systemie elektronicznym wprowadza też inne udogodnienie: zlecenie może być wystawione i potwierdzone niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.

Zlecenia na wyroby medyczne można wystawiać również na starym druku. Takie zlecenie wymaga jednak nie tylko potwierdzenia w Oddziale NFZ; musi to być Oddział Funduszu zgodnie z miejscem zamieszkania pacjenta!

Wizyty pacjenta w Funduszu będzie wymagać również sytuacja, gdy lekarz nie uzyska w eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy) potwierdzenia, że pacjent jest ubezpieczony lub gdy pacjent nie złoży pisemnego oświadczenia. 

W 2019 roku w Zachodniopomorskim Oddziale NFZ potwierdzono: 70 030  zleceń jednorazowych (np. na wózki, ortezy, kule, aparaty słuchowe) oraz 36 tysięcy zleceń na zaopatrzenie comiesięczne (np. pieluchy, cewniki)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Świadczenia gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne podlegające finansowaniu przez NFZ wymienione są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które określa również:

 • osoby uprawnione do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • limit finansowania ze środków publicznych, tj. maksymalną kwotę refundacji, od której nalicza się udział pacjenta w koszcie nabycia wyrobu medycznego
 • wysokość udziału własnego pacjenta w limicie ceny (np. bezpłatnie lub 10% lub 30% limitu)
 • kryteria przyznania
 • okres użytkowania 
 • limit cen napraw 

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie

Wyroby medyczne  to np.: protezy kończyn dolnych i górnych - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju; ortezy kończyn dolnych i górnych; gorsety ortopedyczne, ortezy ortopedyczne tułowia i szyi, obuwie ortopedyczne, soczewki okularowe korekcyjne do bliży i dali, soczewki kontaktowe twarde i miękkie, epiprotezy i protezy oka, lupy, monookulary, okulary lupowe, okulary lornetowe do bliży i dali, aparaty słuchowe, wkładki uszne, systemy wspomagające słyszenie, rurki tracheostomijne, cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, protezy piersi, peruki, cewniki zewnętrzne, cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu, worki stomijne, pieluchomajtki (zamiennie: pieluchy anatomiczne lub majtki chłonne, lub podkłady, lub wkłady anatomiczne), poduszki i materace przeciwodleżynowe, kule, trójnogi, czwórnogi, laski, balkoniki albo podpórki ułatwiające chodzenie, pionizatory, wózki inwalidzkie, a dla dzieci: urządzenie multifunkcyjne do pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową, a także siedziska ortopedyczne i pełzaki do raczkowania.

Okres użytkowania

Wyrób medyczny przysługuje raz w danym okresie użytkowania potwierdzonym wskazaniami medycznymi. Rozporządzenie określa okres użytkowania danego wyrobu medycznego (raz na określony czas: np. rok, 2 lata, 3 lata, także w zależności od wieku i stanu pacjenta). Okres użytkowania jest liczony od daty odbioru wyrobu medycznego w sklepie. Okres użytkowania może ulec skróceniu: w przypadku osób dorosłych - gdy zaszły u nich zmiany w stanie fizycznym, a możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane; w przypadku dzieci do 18. roku życia - gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku: zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, rehabilitacji lub rozwoju fizycznego. Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawia uprawniony lekarz.

Potwierdzanie zleceń w OW NFZ

Zlecenie wymagające potwierdzenia w NFZ, można potwierdzić osobiście, za pośrednictwem innej osoby, przesyłając je tradycyjną pocztą. Zachodniopomorski OW NFZ posiada trzy punkty potwierdzania zleceń: w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach. 

 • ZOW NFZ, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin
 • ZOW NFZ Delegatura, Plac Konstytucji 3-go Maja 7, 75-820 Koszalin
 • ZOW NFZ Punkt Obsługi Ubezpieczonych, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce

Potwierdzanie uprawnienia do świadczeń odbywa się w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ), na podstawie numeru PESEL. Osoby, wobec których eWUŚ nie potwierdza uprawnień, mogą okazać jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie lub złożyć pisemne oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem (o ile mu podlegają).
Więcej informacji znajduje się w zakładce Dla Pacjenta/ Ubezpieczenie w NFZ.

Zasady korzystania z zaopatrzenia w wyroby medyczne

 • Potwierdzone zlecenie należy zrealizować u świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z dowolnym oddziałem Funduszu. Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy realizującego zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 • Kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby przysługujące comiesięcznie wystawia oddział wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy; Karta jest wystawiana podczas potwierdzania zlecenia.
 • Kartę należy mieć przy sobie, realizując zaopatrzenie w sklepie lub w aptece.
 • Jednorazowe zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie, np. pieluchy, pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące.
 • Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
 • Zlecenie wystawione w sposób nieprawidłowy Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy lub zlecającemu bez potwierdzenia, podając jednocześnie przyczynę odmowy potwierdzania zlecenia.

Jak obliczyć, czy/ile będzie kosztować zlecony wyrób medyczny

 • przykład 1: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit wynosi 800 zł, a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny, to pacjent otrzyma wyrób medyczny za darmo;
 • przykład 2: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit ceny wynosi 800 zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30%, to pacjent zapłaci 240 zł;
 • przykład 3: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit ceny wynosi 700 zł, a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny, to pacjent pokryje różnicę między ceną w sklepie a limitem, tj. zapłaci 100 zł;
 • przykład 4: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit ceny wynosi 700 zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30%, to pacjent zapłaci 30% limitu, tj. 210 zł oraz różnicę między ceną w sklepie a limitem - razem 310 zł.

Odbiór wyrobu medycznego u świadczeniodawcy

 • Obiór wyrobu medycznego wydawanego comiesięcznie potwierdza świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu*
 • Odbiór wyrobów medycznych z wyłączeniem przysługujących comiesięcznie, potwierdza pacjent lub, w jego imieniu, przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia** lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia pacjenta, który to stan uniemożliwia wystawienie przez niego upoważnienia.

* Inną osobą nie może być świadczeniodawca, który zawarł z Funduszem umowę na realizację zaopatrzenia, ani żadna z osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu, lub którym udzielanie świadczeń powierzył.

** Pisemne upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby upoważnionej; rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres zamieszkania
 • nazwę odbieranego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego
 • datę wystawienia upoważnienia i czytelny podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego

Zobacz podstawy prawne w zakładce: Nasz Oddział/ Podstawy prawne/ Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej/ Zaopatrzenie w wyroby medyczne