logo

Dla pacjenta

Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

30.03.2015

 

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.12.2013 r.)

 

 

Kontakt:e-mail: przedmioty@nfz-szczecin.pl
Szczecin, Całodobowy telefon informacyjny:

     801 00 22 72 - dla telefonów stacjonarnych
     91 881 99 72 - dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy
Szczecin tel. 91 425 11 52, 91 425 10 46
Koszalin tel. 94 346 36 60
Pyrzyce, tel. 91 391 17 00, 91 397 18 39


Świadczenia gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne podlegające finansowaniu przez NFZ są wymienione w rozporządzeniu rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2013 roku w sprawie wyrobów medycznych na zlecenie.
Rozporządzenie określa również:

 •  wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie ceny (np. bezpłatnie lub 10% lub 30% limitu)
 •  okres użytkowania (wyrób medyczny przysługuje raz w okresie użytkowania potwierdzonym wskazaniami medycznymi, np. raz na miesiąc, raz na rok, raz na 2 lata, raz na 3 lata, raz na 5 lat)
 •  limit ceny (to kwota, która jest podstawą do określenia udziału własnego pacjenta w nabyciu przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego
 •  kryterium przyznania
 •  osoby uprawnione do wystawiania zleceń

 

 

Potwierdzanie zleceń

Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne jest zlecenie - prawidłowo wystawione przez uprawniona osobę, potwierdzone do realizacji przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest pacjent.
Zlecenie (oryginał) można potwierdzić w ZOW NFZ osobiście, za pośrednictwem innej osoby, przesyłając je tradycyjną pocztą. Zachodniopomorski OW NFZ posiada trzy punkty potwierdzania zleceń: w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach

 •  Siedziba ZOW NFZ w Szczecinie: ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin, tel. 801 00 22 72 - dla telefonów stacjonarnych, 91 881 99 72, 91 425 11 52 - dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy
 •  Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie: Plac Konstytucji 3-go Maja 7, 75-820 Koszalin, tel. 94 346 52 27, 94 346 52 28
 •  Punkt Obsługi w Pyrzycach: ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, (Siedziba Starostwa Powiatowego) tel. 91 391 17 00, 91 397 18 39

Od 1 stycznia 2013 roku potwierdzanie uprawnienia do świadczeń obywa się w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ), na podstawie numeru PESEL. Osoby, wobec których eWUŚ nie potwierdza uprawnień, mogą okazując jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie lub złożyć pisemne oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem (o ile mu podlegają)
Więcej informacji znajduje się w zakładce Dla Pacjenta/ dowody ubezpieczenia oraz eWUŚ dla Pacjenta.

Zasady korzystania z zaopatrzenia w wyroby medyczne

 

 •  Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy potwierdzić w Oddziale NFZ zgodnie z miejscem zamieszkania
 •  Potwierdzone zlecenie należy zrealizować u świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z dowolnym oddziałem Funduszu. Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy realizującego zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 • „Kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby przysługujące comiesięcznie" wystawia oddział wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy; Karta jest wystawiana podczas potwierdzania zlecania
 • Kartę należy mieć przy sobie, realizując zaopatrzenie w sklepie lub w aptece
 • Jednorazowe zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie, np. pieluchy, pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące.
 • Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły
 • Zlecenie wystawione w sposób nieprawidłowy Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy lub zlecającemu bez potwierdzenia, podając jednocześnie przyczynę odmowy potwierdzania zlecenia.

 

Jak obliczyć, czy/ile będzie kosztować zlecony wyrób medyczny

 •  przykład 1: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit wynosi 800 zł, a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny, to pacjent otrzyma wyrób medyczny za darmo;
 •  przykład 2: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit ceny wynosi 700 zł, a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny, to pacjent pokryje różnicę między ceną w sklepie a limitem - w tym przypadku zapłaci 100 zł;
 •  przykład 3: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 500 zł, limit ceny wynosi 500 zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30%, to pacjent zapłaci 150 zł;
 •  przykład 4: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 600 zł, limit ceny wynosi 500 zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30%, to pacjent zapłaci 30% limitu czyli 150 zł oraz różnicę między ceną w sklepie a limitem - razem 250 zł.

Odbiór wyrobu medycznego u świadczeniodawcy

 • Obiór wyrobu medycznego wydawanego comiesięcznie potwierdza świadczeniobiorca lub inna osoba 1) w jego imieniu.
 • Odbiór wyrobów medycznych z wyłączeniem przysługujących comiesięcznie, potwierdza pacjent lub, w jego imieniu, przedstawiciel ustawowy albo inna osoba* na podstawie pisemnego upoważnienia 2) lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia pacjenta, który to stan uniemożliwia wystawienie przez niego upoważnienia.


1) Inną osobą nie może być świadczeniodawca, który zawarł z Funduszem umowę na realizację zaopatrzenia, ani żadna z osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu, lub którym udzielanie świadczeń powierzył.

2) Pisemne upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby upoważnionej; rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres zamieszkania
 • nazwę odbieranego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego
 • datę wystawienia upoważnienia i czytelny podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego

 

Zobacz podstawy prawne w zakładce: Nasz Oddział/ Podstawy prawne/ Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej/ Zaopatrzenie w wyroby medyczne